برنامه هفتگی

برنامه هفتگی

16:30 الی 18

حسابداری ( شروع دوره از 1401/04/15 )

استاد: خانم مهندس حسینی

16 الی 17:30

فتوشاپ

استاد: مهندس مقدم

16 الی 17:30

اتوکد ( شروع دوره 1401/03/30)

استاد: خانم مهندس صبوری

16 الی 17:30

icdl مقدماتی ( شروع دوره از 1401/04/13)

استاد: اقای مهندس میرزایی

  18 الی 19:30

حسابداری

استاد: حسینی

18 الی 19:30

html & css ( شروع دوره از 1401/03/21 )

استاد: خانم مهندس صفارزاده

 9 الی 10:30

ICDL پیشرفته ( شروع دوره از 1401/04/01)

استاد: خانم مهندس مقدم

  17:30 الی 19

ICDLپیشرفته (شروع دوره 1401/03/18)

استاد: خانم مهندس مقدم

19:30 الی 21

استاد: –

19:30 الی 21

استاد: –

11 الی 12:30

فتوشاپ ( شروع دوره از 1401/04/18)

استاد:خانم مهندس مقدم

10 الی 11:30

html&css ( شروع دوره از 1401/04/18)

استاد: خانم مهندس صفارزاده

۱۶ الی 17:30

پایتون مقدماتی ( شروع دوره 1401/04/12 )

استاد: مهندس مصباح زاده

۱۶ الی 17:30

فتوشاپ ( شروع دوه از 1401/04/09)

استاد: خانم مهندس مقدم

11:30 تا 13 

فتوشاپ ( شروع دوره از 1401/04/16 )

استاد: خانم مهندس مقدم

۱۶ الی ۱7:30

html & css ( شروع دوره از 1401/04/12 )

استاد:خانم مهندس صفارزاده

18 الی 19:30

تری دی مکس ( شروع دوره از 1401/04/21 )

استاد: اقای مهندس حسینی

17:30 الی 19

فتوشاپ ( شروع دوره از 1401/04/05 )

استاد:خانم مهندس مقدم

10 الی 11:30

html & css ( شروع از 1401/04/12 )

استاد:مهندس صفارزاده

17:30 الی 19

icdl پیشرفته ( شروع دوره 1401/04/12 )

استاد: اقای مهندس احمدی

19:30 الی 21


استاد: آ-

10 الی 11:30

icdl پیشرفته ( شروع دوره از 1401/04/26 )

استاد:خانم مهندس مقدم

11:30 الی 13

html & css ( شروع دوره از 1401/04/21 )

استاد:خانم مهندس صفارزاده

19 الی 20:30

سالید ( شروع دوره از 1401/04/16)

استاد: اقای مهندس پور رزاق

۱۶ الی 17:30

اتوکد ( شروع دوره 1401/03/30)

استاد: مهندس صبوری

۱۶ الی 17:30

icdl مقدماتی ( شروع دوره از 1401/04/13 )

استاد: آقای مهندس میرزایی

۱۶:۳۰ الی ۱۸

حسابداری ( شروع دوره از 1401/04/15 )

استاد: خانم مهندس حسینی

۱۶ الی 17:30

فتوشاپ ( شروع دوره از 1401/03/21 )

استاد: خانم مقدم

18 الی 19:30

حسابداری

استاد: حسینی

17:30 الی 19

ICDL پیشرفته ( شروع دوره از 1401/03/18 )

استاد: خانم مهندس مقدم

9 الی 10:30

ICDL پیشرفته ( شروع دوره از 1401/04/01)

استاد:خانم مهندس مقدم

18 الی :3019

html & css ( شروع دوره از 1401/03/21 )

استاد:خانم مهندس صفارزاده

19:30 الی 21


استاد: –

19:30 الی 21


استاد: –

11 الی 12:30

فتوشاپ ( شروع دوره از 1401/04/18)

استاد:خانم مهندس مقدم

10 الی 11:30

html&css ( شروع دوره از 1401/04/18 )

استاد:خانم مهندس صفارزاده

11:30 الی 13

فتوشاپ ( شروع دوره از 1401/14/16 )

استاد: خانم مهندس مقدم

16 الی 17:30

پایتون مقدماتی ( شروع دوره 1401/04/12)

استاد: مهندس مصباح زاده

۱۶ الی 17:30

فتوشاپ ( شروع از 1401/04/09)

استاد: خانم مهندس مقدم

10 الی 11:30

html & css ( شروع از 1401/04/12 )

استاد: مهندس صفارزاده

17:30 الی 19

فتوشاپ ( شروع دوره از 1401/04/05 )

استاد: خانم مهندس مقدم

17:30 الی 19

icdl پیشرفته ( 1401/04/12 )

استاد: اقای مهندس احمدی

17:30 الی 19

رویت ( شروع دوره از 1401/03/31 )

استاد: مهندس نوری

18 الی :19:30

تری دی مکس (شروع دوره از 1401/04/21 )

استاد: آقای مهندس حسینی

10 الی 11:30

icdl پیشرفته ( شروع دوره از 1401/04/26 )

استاد: خانم مهندس مقدم

19 الی 20:30

سالید ( شروع دوره از 1401/04/16)

استاداقای مهندس پور رزاق

11:30 الی 13

html & css ( شروع دوره از 1401/04/21 )

استاد: خانم مهندس صفارزاده

16 الی 17:30

الستریتور ( شروع دوره از 1401/04/16 )

استاد: اقای مهندس جوگانیان

۱۶ الی 17:30

icdl مقدماتی ( شروع دوره از 1401/04/13 )

استاد: آقای مهندس میرزایی

9 الی 10:30

ICDL پیشرفته ( شروع دوره از 1401/04/01)

استاد:خانم مهندس مقدم

16:30 الی 18

حسابداری ( شروع دوره از 1401/04/15 )

استاد:خانم مهندس حسینی

۱۶ الی17:30

اتوکد ( شروع دوره 1401/03/30 )

استاد: مهندس صبوری

17:30 الی 19


استاد: –

18 الی 19:30

ICDL پیشرفته ( شروع دوره از 1401/03/18 )

استاد: خانم مهندس مقدم

18 الی 19:30

حسابداری

استاد: حسینی

16 الی 17:30

رویت ( شروع دوره از 1401/03/31 )

استاد : مهندس نوری

19:30 الی 21


استاد: –

19:30 الی 21


استاد: –

11 الی 12:30

فتوشاپ ( شروع دوره از 1401/04/18 )

استاد: خانم مهندس مقدم

10 الی 11:30

html&css ( شروع دوره از 1401/04/18 )

استاد: خانم مهندس صفارزاده

16 الی 17:30

html & css ( شروع دوره از 1401/04/12 )

استاد:خانم مهندس صفارزاده

16 الی 17:30

فتوشاپ ( شروع دوره از 1401/04/09)

استاد: خانم مهندس مقدم

16 الی 17:30

الستریتور ( شروع دوره از 1401/04/16 )

استاد: آقای مهندس جوگانیان

16 الی 17:30

پایتون مقدماتی ( 1401/04/12 )

استاد: مهندس مصباح زاده

11:30 الی 13

فتوشاپ ( شروع دوره از 1401/04/16)

استاد: خانم مهندس مقدم

17:30 الی 19

فتوشاپ ( شروع دوره از 1401/04/05 )

استاد: خانم مهندس مقدم

17:30 الی 19

icdl پیشرفته ( شروع دوره از 1401/04/12 )

استاد: آقای مهندس احمدی

10 الی 11:30

html & css ( شروع دوره از 1401/04/12 )

استاد: مهندس صفارزاده

10 الی 11:30

icdl پیشرفته ( شروع دوره از 1401/04/26 )

استاد: -خانم مهندس مقدم

11:30 الی 13

html & css ( شروع دوره از 1401/04/21 )

استاد:خانم مهندس صفارزاده

19 الی 20:30

سالید  (شروع دوره از  1401/04/16 )

استاد: اقای مهندس پور رزاق

18 الی 19:30

تری دی مکس ( شروع دوره از 1401/04/21 )

استاد: اقای مهندس حسینی