16 الی 17:30

افترافکت

استاد: خانم مهندس احمدی

16:30 الی 18

حسابداری

استاد: خانم مروی

16 الی 17:30

فتوشاپ

استاد: آقای مهندس چوگانیان

  18 الی 19:30

جاوا اسکریپت – ترم 3 وب

استاد: خانم مهندس کامران نیا

18 الی 19:30

ICDL1  

استاد: خانم مروی

  18 الی 19:30

جاوا اسکریپت – ترم 3 وب

استاد: آقای مهندس عباسی

17:30 الی 19

ایلاستریتور

استاد: آقای مهندس چوگانیان

18 الی 19:30

حسابداری

استاد: خانم مهندس حسینی

۱۶:۳۰ الی ۱۸

تری دی مکس

استاد: خانم مهندس صبوری

۱۶:۳۰ الی ۱۸

حسابداری

استاد: خانم مروی

18 الی 19:30

اتوکد

استاد: خانم مهندس صبوری

18 الی 19:30

فتوشاپ

استاد: آقای مهندس چوگانیان

19:30 الی 21

Etabs

استاد: آقای مهندس دوامی

19:30 الی 21

سالیدورک

استاد: آقای مهندس غلامی

۱۶ الی 17:30

افترافکت

استاد: خانم مهندس احمدی

۱۶:۳۰ الی ۱۸

فتوشاپ

استاد: آقای مهندس چوگانیان

۱۶:۳۰ الی ۱۸

ICDL1

استاد: خانم مروی

18 الی 19:30

جاوا اسکریپت – ترم 3 وب

استاد: خانم مهندس کامران نیا

18 الی 19:30

جاوا اسکریپت – ترم 3 وب

استاد: آقای مهندس عباسی

18 الی 19:30

ایلاستریتور

استاد: آقای مهندس چوگانیان

18 الی 19:30

ICDL1

استاد: خانم مروی

۱۶:۳۰ الی ۱۸

رویت

استاد: آقای مهندس نوری

۱۶:۳۰ الی ۱۸

فتوشاپ

استاد: خانم مهندس مقدم

۱۶:۳۰ الی ۱۸

جاوا اسکریپت – ترم 3 وب

استاد: آقای مهندس مختاری

18 الی 19:30

ارز دیجیتال

استاد: آقای مهندس چوگانیان

18 الی 19:30

پایتون

استاد: آقای مهندس مختاری

19:30 الی 21

سالیدورک

استاد: آقای مهندس غلامی

۱۶ الی 17:30

افترافکت

استاد: خانم مهندس احمدی

۱۶ الی 17:30

فتوشاپ

استاد: آقای مهندس چوگانیان

۱۶:۳۰ الی ۱۸

ICDL1

استاد: خانم مروی

18 الی 19:30

جاوا اسکریپت – ترم 3 وب

استاد: خانم مهندس کامران نیا

18 الی 19:30

جاوا اسکریپت – ترم 3 وب

استاد: آقای مهندس عباسی

18 الی 19:30

ایلاستریتور

استاد: آقای مهندس چوگانیان

18 الی 19:30

ICDL1

استاد: خانم مروی

۱۶:۳۰ الی ۱۸

حسابداری

استاد: خانم مروی

16:30 الی 18

جاوا اسکریپت – ترم 3 وب

استاد: آقای مهندس مختاری

۱۶ الی 17:30

رویت

استاد: آقای مهندس نوری

۱۶:۳۰ الی ۱۸

تری دی مکس

استاد: خانم مهندس صبوری

18 الی 19:30

اتوکد

استاد: خانم مهندس صبوری

18 الی 19:30

ارز دیجیتال

استاد: آقای مهندس چوگانیان

18 الی 19:30

پایتون

استاد: آقای مهندس مختاری

19:30 الی 21

فتوشاپ

استاد: خانم مهندس مقدم

19:30 الی 21

Etabs

استاد: آقای مهندس دوامی