برنامه هفتگی

برنامه هفتگی

16:30 الی 18

html-css ( شروع دوره از 1402/02/23 )

استاد: خانم مهندس صفار زاده

18 الی 19:30

استاد: –

16:30 الی 18

فتوشاپ ( شروع دوره از 1402/03/01)

استاد: خانم مهندس مقدم

16:30 الی 18


استاد: –

17:30 الی 19

استاد:

18 الی 19:30

استاد:-

19:30 الی 21

استاد :-

17:30 الی 19

استاد: –

19:15 الی 20:45

استاد:-

19:30 الی 21

افتر افکت ( شروع دوره از 1402/03/01 )

استاد: خانم مهندس مقدم

19 الی 20:30

استاد:

18 الی 19:30

استاد : –

16 الی 17:30

 icdl  پیشرفته ( شروع دوره از 1402/03/02 )

استاد:خانم مهندس شادکانلو

17:30 الی 19

 

استاد:

16:30 تا 18 

 سیستم مدیریت محتوا با PHP ( شروع دوره از 1402/03/02 )

استاد: خانم مهندس کامران نیا

16 الی 17:30

جاوا اسکریپت مقدماتی ( شروع دوره از 1402/03/11 )

استاد: خانم مهندس صفارزاده

17:30 الی 19

پریمیر ( شروع دوره از 1402/02/07 )

استاد: خانم مهندس احمدی

16 الی 17:30


استاد:-

18 الی 19:30

 

استاد:

18 الی 19:30

 

استاد:

17:30 الی 19


استاد: –

10 الی 11:30

19 الی 20:30

اتوکد ( شروع دوره از 1402/02/12 )

استاد:خانم مهندس صبوری

19 الی 20:30

ورد پرس ( شروع دوره از 1402/03/18 )

استاد: اقای مهندس میرزایی

19 الی 20:30


استاد:-

۱۶ الی 17:30

 

استاد:

16:30 الی 18

 فتوشاپ ( شروع دوره از 1402/03/01)

استاد: خانم مهندس مقدم

16:30 الی 18


استاد: –

18 الی 19:30

استاد:

17:30 الی 19

 

استاد:

17:30 الی 19

 

استاد:

19:30 الی 21


استاد:-

19:30 الی 21

افتر افکت ( شروع دوره از 1402/03/01 )

استاد: خانم مهندس مقدم

19:15 الی 20:45

 سالید ورکس ( شروع دوره از 1402/02/09 )

استاد: اقای مهندس محبتی پور

11 الی 12:30


استاد:-

10 الی 11:30


استاد:-

16 الی 17:30

 

استاد:

16 الی 17:30

 icdl پیشرفته ( شروع دوره از 1402/03/02 )

استاد: خانم مهندس شادکانلو

16:30 الی 18

 

استاد :

16:30 الی 18

 سیستم مدیریت محتوا با PHP ( شروع دوره از 1402/03/02 )

استاد: خانم مهندس کامران نیا

17:30 الی 19

استاد: –

18 الی 19:30

 

استاد:

18 الی 19:30

استاد: –

18 الی 19:30

استاد: –

10 الی 11:30


استاد:-

10 الی 11:30


استاد : –

19 الی 20:30

اتوکد ( شروع دوره از 1402/02/12 )

استاد: خانم مهندس صبوری

19 الی 20:30

ورد پرس ( شروع دوره از 1402/03/18 )

استاد: اقای مهندس میرزایی

۱۶ الی 17:30

 

استاد:

16:30 الی 18

html-css  ( شروع دوره از 1402/02/23 )

استاد: خانم مهندس صفار زاده

16 الی 17:30

فتوشاپ ( شروع دوره از 1402/03/01) 

استاد: خانم مهندس مقدم

16 الی 17:30

استاد: –

18 الی 19:30

 

استاد:

17:30 الی 19

 

استاد:

17:30 الی 19

 

استاد:

16 الی 17:30


استاد :-

19:15 الی 20:45

استاد: –

18 الی 19:30

تری دی مکس ( شروع دوره از 1402/02/13 ) 

استاد: اقای مهندس پروانه حسینی

19:30 الی 21

 

استاد:

10 الی 11:30


استاد:-

16 الی 17:30

 icdl پیشرفته ( شروع دوره از 1402/03/02 )

استاد: خانم مهندس شادکانلو

17:30 الی 19

 

استاد:

16:30 الی 18

 سیستم مدیریت محتوا با PHP ( شروع دوره از 1402/03/02 )

استاد: خانم مهندس کامران نیا

16 الی 17:30

جاوا اسکریپت مقدماتی ( شروع دوره از 1402/03/11 )

استاد: خانم مهندس صفار زاده

10 الی 11:30


استاد:-

16 الی 17:30

استاد:

17:30 الی 19

 

استاد:

18 الی 19:30

استاد:

16 الی 17:30


استاد: –

18 الی 19:30

 

استاد:

19 الی 20:30

ورد پرس ( شروع دوره از 1402/03/18 )

استاد: اقای مهندس میرزایی

19 الی 20:30

اتوکد ( شروع دوره از 1402/02/11 )

استاد: خانم مهندس صبوری