برنامه هفتگی

برنامه هفتگی

16:30 الی 18

جاوا اسکریپت ( شروع دوره از 1401/09/09)

استاد: خانم مهندس صفارزاده

18 الی 19:30

icdl پیشرفته ( شروع از 1401/09/22 )

استاد:خانم مهندس شادکانلو

16الی 17:30

اتوکد

استاد: خانم مهندس صبوری

16 الی 17:30

فتوشاپ ( شروع از 09/02 )

استاد: خانم مهندس مقدم

17:30 الی 19

icdl پیشرفته ( شروع دوره از 1401/08 /30) 

استاد:خانم مهندس مقدم

18 الی 19:30

تری دی مکس ( شروع از 1401/09/21 )

استاد:اقای مهندس پروانه حسینی

19:30 الی 21

ورد پرس ( شروع از 1401/09/26 )

استاد :اقای مهندس میرزایی

 16 الی 17:30

استاد:

19 الی 20:30

استاد:-

19 الی 20:30

فتوشاپ ( شروع از 1401/09/19 )

استاد: خانم مهندس مقدم

19 الی 20:30

سالید ( شروع دوره از 1401/09/21 )

استاد:اقای مهندس محبتی پور

19 الی 20:30

16 الی 17:30

بوت استرپ

استاد: خانم مهندس صفار زاده

16 الی 17:30

مکس

استاد:اقای مهندس پروانه حسینی

16 تا 17:30 

پایتون مقدماتی ( شروع دوره از 1401/08/15)

استاد: اقای مهندس مصباح زاده

16 الی 17:30

افتر افکت

استاد: خانم مهندس احمدی

17:30 الی 19

استاد:-

16 الی 17:30


استاد:-

17:30 الی19

جی کوئری 

استاد:خانم مهندس صفار زاده

17:30 الی 19

سالید

استاد:اقای مهندس هوشمند

17:30 الی 19


استاد: –

10 الی 11:30

9:30 الی 11

استاد:-

16الی 17:30

استاد:-

19 الی 20:30


استاد:-

۱۶ الی 17:30

اتوکد

استاد:خانم مهندس صبوری

۱۶ الی 17:30

فتوشاپ ( شروع دوره از 1401/09/02)

استاد:  خانم مهندس مقدم

19 الی 20:30


استاد: –

18 الی 19:30

تری دی مکس ( شروع دوره از 1401/09/21 )

استاد:اقای مهندس پروانه حسینی

 18 الی 19:30

html-css (شروع دوره از 1401/09/10)

استاد: خانم مهندس صفار زاده

17:30 الی 19

icdl ( شروع دوره از 1401/08/30)

استاد:خانم مهندس مقدم

19:30 الی 21

ورد پرس ( شروع از 1401/09/26 )

استاد:اقای مهندس میرزایی

19 الی 20:30

فتوشاپ ( شروع دوره از 1401/09/19 )

استاد: خانم مهندس مقدم

19 الی 20:30

سالید ( شروع از 1401/09/21 )

استاد:اقای مهندس محبتی پور

11 الی 12:30


استاد:-

10 الی 11:30


استاد:-

16 الی 17:30

تری دی مکس

استاد:اقای مهندس پروانه حسینی

19الی 20:30


استاد: –

19 الی 20:30

استاد : –

16 الی 17:30

افتر افکت 

استاد: خانم مهندس احمدی

18 الی 19:30


استاد: –

18 الی 19:30

جی کوئری ( شروع از 1401/09/08)

استاد: خانم مهندس صفار زاده

18 الی 19:30

icdl  پیشرفته ( شروع دوره از 1401/09/22 )

استاد: خانم مهندس شادکانلو

17:30 الی 19

سالید

استاد: اقای مهندس هوشمند

10 الی 11:30


استاد:-

10 الی 11:30


استاد : –

17:30 الی 19


استاد:-

16 الی 17:30


استاد: –

۱۶ الی 17:30

اتوکد 

استاد:خانم مهندس صبوری

10 الی 11:30

استاد: –

16:30 الی 18

جاوا اسکریپت

استاد:خانم مهندس صفارزاده

16 الی 17:30

فتوشاپ

استاد: خانم مهندس مقدم

18 الی 19:30


استاد: –

16 الی 17:30


استاد: –

18 الی 19:30

icdl

استاد: خانم مهندس مقدم

16 الی 17:30


استاد :-

19 الی 20:30

سالید ( شروع دوره از 1401/09/21 )

استاد: اقای مهندس محبتی پور

18 الی 19:30

تری دی مکس ( شروع دوره از 1401/09/21 )

استاد: اقای مهندس پروانه حسینی

19:30 الی 21

فتوشاپ ( شروع از 1401/09/19 )

استاد: خانم مهندس مقدم

10 الی 11:30


استاد:-

16 الی 17:30

تری دی مکس

استاد:اقای مهندس پروانه حسینی

16 الی 17:30

بوت استرپ ( شروع دوره از 1401/09/06)

استاد: خانم مهندس صفار زاده

16 الی 17:30

افتر افکت

استاد: خانم مهندس احمدی

16 الی 17:30


استاد: –

10 الی 11:30


استاد:-

17:30 الی 19


استاد:-

18 الی 19:30

icdl پیشرفته ( شروع دوره از 1401/09/22 )

استاد: خانم مهندس شادکانلو

18 الی 19:30

html-css ( شروع دوره از 1401/09/10)

استاد:خانم مهندس صفار زاده

16 الی 17:30


استاد: –

17:30 الی 19


استاد:-

19 الی 20:30


استاد:-

19 الی 20:30


استاد:-