علیرضا میرزائی
آقای علیرضا میرزائی

 • موسس و مدیر آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد پارسوا
 • تحصیلات : کارشناسی ریاضی کاربردی

پروانه حسینی
آقای مهندس عماد الدین پروانه حسینی

 • تحصیلات : کارشناسی عمران
 • مدرس دوره : عمران و معماری

چوگانیان
آقای مهندس یونس چوگانیان

 • تحصیلات : مهندسی پزشکی
 • مدرس دوره : فناوری اطلاعات – گرافیک

غلامی
آقای مهندس حامد غلامی

 • تحصیلات : کارشناسی ارشد مکانیک
 • مدرس دوره : مکانیک

حسینی
خانم محدثه حسینی

 • تحصیلات : کارشناسی حسابداری
 • مدرس دوره : امور مالی و بازرگانی

صبوری
خانم مهندس سمیرا صبوری

 • تحصیلات : کارشناسی عمران
 • مدرس دوره : عمران – معماری

مقدم
خانم مهندس راضیه فدائی مقدم

 • تحصیلات : کارشناسی نرم افزار
 • مدرس دوره : فناوری اطلاعات – گرافیک

کامران نیا
خانم مهندس مهلا کامران نیا

 • تحصیلات : کارشناسی نرم افزار
 • مدرس دوره :فناوری اطلاعات – گرافیک

فرجی
آقای مهندس عماد فرجی

 • تحصیلات : کارشناسی نرم افزار
 • مدرس دوره : فناوری اطلاعات

مروی
خانم بهاره مروی

 • تحصیلات : کارشناسی حسابداری
 • مدرس دوره : فناوری اطلاعات – امورمالی و بازرگانی

مبینی
آقای مهندس علی مبینی

 • تحصیلات : کارشناسی نرم افزار
 • مدرس دوره :فناوری اطلاعات

دستمالچی
خانم سپیده دستمالچی

 • تحصیلات : کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی
 • واحد اداری