اخبار آموزشگاه

شروع دوره آموزشی آنلاین Php&mysql (ترمیک وب)

✅ دوره آموزشی آنلاین: Php&mysql (ترمیک وب)🗓 شروع دوره: چهارشنبه ۹۹/۰۶/۰۵◀️ ساعت ۱۶:۳۰ الی ۱۸ روزهای زوج🚹 استاد: خانم مهندس کامران نیا

ادامه
اخبار آموزشگاه

شروع دوره آموزشی Html&Css (ترمیک وب)

✅ دوره آموزشی: Html&Css (ترمیک وب) 🗓 شروع دوره: یکشنبه ۹۸/۱۲/۰۴ ◀️ ساعت ۱۶ الی ۱۸ روزهای یکشنبه و پنجشنبه 🚹 استاد: آقای مهندس عرب نژاد

ادامه
اخبار آموزشگاه

شروع دوره آموزشی: Html&Css (ترمیک وب، ترم یک)

✅ دوره آموزشی: Html&Css (ترمیک وب، ترم یک) 🗓 شروع دوره: شنبه ۹۸/۰۹/۳۰ ◀️ ساعت ۱۶:۳۰ الی ۱۸ روزهای شنبه و چهارشنبه 🚹 استاد: خانم مهندس کامران نیا

ادامه
اخبار آموزشگاه

دوره آموزشی Php&mysql (ترمیک وب)

✅ دوره آموزشی: Php&mysql (ترمیک وب) 🗓 شروع دوره: سه شنبه ۹۸/۰۹/۲۶ ◀️ ساعت ۱۶:۳۰ الی ۱۸ روزهای یکشنبه و سه شنبه 🚹 استاد: خانم مهندس کامران نیا

ادامه
اخبار آموزشگاه

شروع دوره آموزشی Php&mysql (ترمیک وب)

دوره آموزشی: Php&mysql (ترمیک وب)شروع دوره: چهارشنبه ۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۶:۳۰ الی ۱۸ روزهای زوجاستاد: آقای مهندس عرب نژاد

ادامه
اخبار آموزشگاه

دوره آموزشی Html&CSS(ترمیک وب، ترم ۱)

دوره آموزشی: Html&CSS(ترمیک وب، ترم ۱) شروع دوره: چهار شنبه ۹۸/۰۴/۱۹ساعت ۱۸ الی ۱۹:۳۰ روزهای زوج استاد: آقای مهندس عرب نژاد

ادامه
اخبار آموزشگاه

شروع دوره آموزشی Html&CSS (ترمیک وب، ترم ۱)

دوره آموزشی: Html&CSS(ترمیک وب، ترم ۱)شروع دوره: سه شنبه ۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۱۶:۳۰ الی ۱۸ روزهای فرداستاد: خانم مهندس کامران نیا

ادامه
اخبار آموزشگاه

شروع دوره آموزشی Bootstrap (ترمیک وب، ترم ۲)

✅ دوره آموزشی: Bootstrap (ترمیک وب، ترم ۲) 🗓 شروع دوره: شنبه ۹۷/۱۲/۲۵ ◀️ ساعت ۱۶:۳۰ الی ۱۸ روزهای زوج 🚹 استاد: خانم مهندس کامران نیا

ادامه
اخبار آموزشگاه

شروع دوره آموزشی Html&CSS(ترمیک وب، ترم ۱)

✅ دوره آموزشی: Html&CSS(ترمیک وب، ترم ۱) 🗓 شروع دوره: پنجشنبه ۹۷/۱۲/۱۶ ◀️ ساعت ۱۸ الی ۱۹:۳۰روزهای فرد 🚹 استاد: خانم مهندس کامران نیا

ادامه
اخبار آموزشگاه

شروع دوره آموزشی CMS(ترمیک وب، ترم ۶)

✅ دوره آموزشی: CMS(ترمیک وب، ترم ۶) 🗓 شروع دوره: دو شنبه ۹۷/۱۲/۱۳ ◀️ ساعت ۱۸ الی ۱۹:۳۰روزهای زوج 🚹 استاد: خانم مهندس کامران نیا هم اکنون ثبت نام کنید

ادامه