اخبار آموزشگاه

ورکشاپ رایگان تنظیمات Control Panel

آموزشگاه فنی و حرفه ای پارسوا برگزار می کند:پنجشنبه مهارتی(هر پنجشنبه یک مهارت)ورکشاپ رایگان تنظیمات Control Panelظرفیت محدود زمان برگزاری: پنجشنبه ۹۸/۰۸/۱۶ ساعت ۱۶:۳۰ الی ۱۸استاد: آقای مهندس میرزائیویژه کارآموزان پارسوا

ادامه