اخبار آموزشگاه

دوره آموزشی رایانه کار حسابداری مالی

دوره آموزشی: رایانه کار حسابداری مالی(به همراه نرم افزارهای رافع و محک)شروع دوره: چهارشنبه ۹۸/۰۴/۱۹ساعت ۱۶:۳۰ الی ۱۸ روزهای زوجاستاد: آقای موسوی

ادامه