اخبار آموزشگاه

شروع دوره آموزشی Java Script مقدماتی (ترمیک وب)

✅ دوره آموزشی: Java Script مقدماتی (ترمیک وب)🗓 شروع دوره: چهارشنبه ۹۹/۰۶/۰۵◀️ ساعت ۱۶:۱۵الی ۱۷:۴۵ روزهای زوج🚹 استاد: آقای مهندس عرب نژاد

ادامه
اخبار آموزشگاه

شروع دوره آموزشی Java Script مقدماتی (ترمیک وب)

✅ دوره آموزشی: Java Script مقدماتی (ترمیک وب)🗓 شروع دوره: دوشنبه ۹۹/۰۵/۲۷◀️ ساعت ۱۷:۴۵ الی ۱۹:۱۵ روزهای زوج🚹 استاد: آقای مهندس عرب نژاد

ادامه
اخبار آموزشگاه

شروع دوره آموزشی Java Script مقدماتی (ترمیک وب)

✅ دوره آموزشی: Java Script مقدماتی (ترمیک وب) 🗓 شروع دوره: سه شننبه ۹۸/۰۹/۱۹ ◀️ ساعت ۱۹ الی ۲۰:۳۰ روزهای فرد 🚹 استاد: آقای مهندس عرب نژاد

ادامه
Javascipt
اخبار آموزشگاه

شروع دوره آموزشی Java Script مقدماتی (ترمیک وب)

دوره آموزشی: Java Script مقدماتی (ترمیک وب) شروع دوره: یکشنبه ۹۸/۰۶/۱۷ساعت ۱۶:۳۰ الی ۱۸ روزهای فرداستاد: آقای مهندس عرب نژاد

ادامه
Javascipt
اخبار آموزشگاه

شروع دوره آموزشی Java Script مقدماتی (ترمیک وب)

دوره آموزشی: Java Script مقدماتی (ترمیک وب) شروع دوره: یکشنبه ۹۸/۰۶/۱۷ساعت ۱۶:۳۰ الی ۱۸ روزهای فرداستاد: خانم مهندس کامران نیا

ادامه
Javascipt
اخبار آموزشگاه

شروع دوره آموزشیJava Script (ترمیک وب)

✅ دوره آموزشی: Java Script (ترمیک وب) 🗓 شروع دوره: دوشنبه ۹۷/۱۲/۲۰ ◀️ ساعت ۱۶:۳۰ الی ۱۸روزهای دوشنبه و چهارشنبه 🚹 استاد: آقای مهندس عرب نژاد

ادامه
Javascipt
اخبار آموزشگاه

شروع دوره آموزشیJava Script (ترمیک وب)

✅ دوره آموزشی: Java Script (ترمیک وب) 🗓 شروع دوره: سه شنبه ۹۷/۱۲/۱۴ ◀️ ساعت ۱۶:۳۰ الی ۱۸روزهای فرد 🚹 استاد: خانم مهندس کامران نیا

ادامه