اخبار آموزشگاه

شروع دوره آموزشی اندروید مقدماتی

دوره آموزشی: اندروید مقدماتیشروع دوره: یکشنبه ۹۸/۰۹/۰۳ساعت ۱۶:۳۰الی ۱۸ روزهای فرداستاد: آقای مهندس حاجی آبادی

ادامه
اخبار آموزشگاه

شروع دوره آموزشی اندروید مقدماتی

دوره آموزشی: اندروید مقدماتی شروع دوره: شنبه ۹۸/۰۵/۱۹ساعت ۱۸ الی ۱۹:۳۰ روزهای زوجاستاد: آقای مهندس حاجی آبادی

ادامه