مهندس کامپیوتر در مدیریت کیفیت پروژه

27,000,000

مهندسی کامپیوتر در مدیریت کیفیت پروژه

مدیریت کیفیت پروژه یک دوره آموزشی بسیار کاربردی و علمی زير گروه شاخه فناوری اطلاعات در آموزشگاه فنی حرفه ای آزاد پارس می باشد. علاقه مندان  به دوره مهندسی کامپیوتر در مدیریت کیفیت پروژه پس از ثبت نام در دوره و شرکت در کلاسهای حضوری و آزمون پایان دوره ، تاییدیه گواهینامه فنی حرفه ای را ، از آموزشگاه فنی حرفه ای آزاد پارس دريافت نمایيد.

آموزشگاه فنی و حرفه ایی ازاد پارس با توجه به روند افزایش علاقمندی به مهارت آموزی دوره آموزشی مهندسی کامپیوتر در مدیریت کیفیت پروژه را جهت کسب اطلاعات تخصصی در زمینه دوره آموزشی مهندسی کامپیوتر در مدیریت کیفیت پروژه با ارائه مطالب دوره آموزشی مهندسی کامپیوتر در مدیریت کیفیت پروژه آماده و ارائه نموده است.

مهندس كامپيوتر در مديريت كيفيت پروژه يك كارشناس ارشد كامپيوتر است كه علاوه بر رهبري و مديريت پروژه هاي كامپيوتري در مراكز و شركتها و سازمانهاو مشابه آن در خصوص كامپيوتروIKT ،ICT ،IT مشابه آن با توجه به آموخته هاي خود ميتواند مديريت كيفيت پروژه هاي مربوطه را نيز انجام دهد. همچنين مشابه آن با توجه به آموخته هاي خود ميتواند مديريت كيفيت پروژه هاي مربوطه را نيز انجام دهد. همچنين مديريت كيفيت پروژه كسي است كه از عهده شناخت مفاهيم اوليه و اساسي، كار با استانداردهاي عمومي مديريت پروژه بستن پروژه برآيد.

توضیحات

 • آمادگی جهت آزمون مهندسی جامع فنی و حرفه ای کشور

 • نکته توجه شود :

 • شهریه مصوب دوره :

 • ۲۸۷۰۰۰۰  تومان می باشد هزینه ۱۲۰۰۰۰۰ تومان ۳۰ جلسه آموزش جهت آمادگی در ازمون جامع می باشد

 • نام دوره :

  مهندس کامپیوتر در مدیریت کیفیت پروژه

 • ‌‌‌‌‌‌‌نام لاتین دوره : Computer engineering in project quality management
 • ‌‌‌‌‌‌‌کد استاندارد : ۰-۲۳/۸۶/۱/۲
 • ‌‌‌‌‌‌‌مدت دوره : ۳۰ ساعت

مدرس : مهندس عماد فرجی

مهندس کامپیوتر در مدیریت کیفیت پروژه

مدیریت کیفیت پروژه یک دوره آموزشی بسیار کاربردی و علمی زیر گروه شاخه فناوری اطلاعات در آموزشگاه فنی حرفه ای آزاد پارسوا می باشد. علاقه مندان  به دوره مهندسی کامپیوتر در مدیریت کیفیت پروژه پس از ثبت نام در دوره و شرکت در کلاسهای حضوری و آزمون پایان دوره ، تاییدیه گواهینامه فنی حرفه ای را ، از آموزشگاه فنی حرفه ای آزاد پارسوا دریافت نمایید.

آموزشگاه فنی و حرفه ایی ازاد پارس با توجه به روند افزایش علاقمندی به مهارت آموزی دوره آموزشی مهندسی کامپیوتر در مدیریت کیفیت پروژه را جهت کسب اطلاعات تخصصی در زمینه دوره آموزشی مهندسی کامپیوتر در مدیریت کیفیت پروژه با ارائه مطالب دوره آموزشی مهندسی کامپیوتر در مدیریت کیفیت پروژه آماده و ارائه نموده است.

مهندس کامپیوتر در مدیریت کیفیت پروژه یک کارشناس ارشد کامپیوتر است که علاوه بر رهبری و مدیریت پروژه های کامپیوتری در مراکز و شرکتها و سازمانهاو مشابه آن در خصوص کامپیوتروIKT ،ICT ،IT مشابه آن با توجه به آموخته های خود میتواند مدیریت کیفیت پروژه های مربوطه را نیز انجام دهد. همچنین مشابه آن با توجه به آموخته های خود میتواند مدیریت کیفیت پروژه های مربوطه را نیز انجام دهد. همچنین مدیریت کیفیت پروژه کسی است که از عهده شناخت مفاهیم اولیه و اساسی، کار با استانداردهای عمومی مدیریت پروژه بستن پروژه برآید.

 • فصل اول
 • توانایی شناخت مفاهیم اولیه و اساسی
 • ١-١ آشنایی با مفاهیم  Personal vs. formal quality
 • ٢-١ شناسایی اصول بررسی  Industry standard
 • فصل دوم
 • ٢ توانایی  کار با استانداردهای عمومی مدیریت پروژه
 • ١-٢ شناسایی اصول  کار با  PMI و PMBOK
 • ٢-٢ شناسایی اصول  کار با  BSI, APM ,®PRINCE٢ و ENAA
 • فصل سوم
 • ٣ توانایی  کار با quality approach عمومی
 • ١-٣ شناسایی اصول  کار با  People, process و product
 • ٢-٣ شناسایی اصول کار با  Quality management maturity  grid
 • فصل چهارم
 • ۴ توانایی کا ر با  Positioning یک  project برای موفقیت
 • ١-۴ شناسایی اصول  مشخص کردن  organizational policy
 • ٢-۴ شناسایی اصول کار با  Establishing metrics و checklists
 • ٣-۴ شناسایی اصول  انجام  Conducting برای  quality planning  meeting
 • ۴-۴ شناسـایی اصـول کـار بـا  Communicating بـرای  project  stakeholders
 • فصل پنجم
 • ۵ توانایی انجام  Focusing روی customer satisfaction
 • ١-۵ شناســایی اصــول کــار بــا  Categorizing و identifying  customers
 • ٢-۵ شناسـایی اصـول انجـام   Balancing بـرای requirements  priorities
 • ٣-۵ شناسـایی اصـول بررسـی  expectations, needs وخواسـته هـای مدیریت
 • ۴-۵ شناسایی اصول  رده بندی  key quality metrics
 • فصل ششم
 • ۶ توانــایی انجــام   Capturing  project  scope و   requirements
 • ١-۶ آشنایی با تعریف  scope statement
 • -۶ شناســـایی اصـــول انجـــام    Capturing  objectives و  deliverables
 • ٣-۶ شناســـایی اصـــول  انجـــام   Eliciting و   validating  requirements
 • فصل هفتم
 • ٧ توانــایی انجــام  Adhering بــرای  standards و  regulations
 • ١-٧ شناسایی اصول  کار با  ISO
 • ٢-٧ شناسایی اصول  کار با  SEI CMMI
 • ٣-٧ شناسایی اصول  کار با  ITIL
 • ۴-٧ شناسایی اصول کار با  SWEBOK
 • ۵-٧ شناسایی اصول کار با  Quality awards
 • ۶-٧ شناسایی اصول  کار با  Health و safety
 • ٧-٧ شناسایی اصول  کار با  Privacy
 • ٨-٧ شناسایی اصول کار با  Professional responsibility
 • فصل هشتم
 • ٨ توانایی اعمال  practical tools و techniques
 • ١-٨ شناسایی اصول آنالیز کردن  costs و benefits
 • ٢-٨ شناسایی اصول انجام  Benchmarking برای  identify improvements
 • ٣-٨ شناسایی اصول طراحی  Flowcharting systems و processes
 • ۴-٨ شناسایی اصول کار با  Testing potential solutions systematically
 • فصل نهم
 • ٩ توانایی   طراحی برای  internal وexternal factors
 • ١-٩ شناسایی اصول  کار با  -Avoiding under و over-design
 • ٢-٩ شناسایی اصول توسعه  quality برای  external processes
 • ٣-٩ شناسایی اصول  انجام  Reviewing contractor’s quality  program
 • ۴-٩ شناسایی اصول انجام  Influencing در خصوص third-party  suppliers
 • فصل دهم
 • ١٠ توانــایی انجــام  Balancing quality و  project         constraints
 • ١-١٠ شناسایی اصول محاسبه  cost برای  quality
 • ٢-١٠ شناسایی اصول انجام  Avoiding cost و schedule sacrifices
 • ٣-١٠ شناسایی اصول مشخص کردن  quality tolerance levels
 • ۴-١٠ شناسایی اصول  بررسی  Distinguishing بین quality و grade
 • فصل یازدهم
 • ١١ توانــایی انجــام  Finalizing در خــصوص  quality  management plan
 • ١-١١ شناسایی اصـول انجـام  Formalizingبـرای  project quality  policy
 • ٢-١١ شناسایی اصول تعریف  organizational structures
 • ٣-١١ شناســـایی اصـــول  بررســـی جزئیـــات   project  quality  responsibilities
 • ۴-١١ شناسایی اصول  انجام  Providing input برای  overall plan
 • فصل دوازدهم
 • ١٢ توانـــایی  انجـــام   Establishing  processes و   procedures
 • ١-١٢ شناسایی اصول انجام  Scheduling reviews و audits
 • ٢-١٢ شناسایی اصول انجام  Tracking و forecasting results
 • ٣-١٢ شناســـایی اصـــول انجـــام   Correcting  unsatisfactory  deviations
 • فصل سیزدهم
 • ١٣ توانـــایی  کـــار بـــا   QUALITY  FUNCTION  DEPLOYMENT (QFD)
 • ١-١٣ شناســـایی اصـــول انجـــام   Translating  needs  بـــه  specifications
 • ٢-١٣ شناسـایی اصـول کـار بـا  Spoken و unspoken customer  needs
 • ٣-١٣ شناسـایی اصـول کـار بـا  Normal, expected و exciting  requirements
 • فصل چهاردهم
 • ١۴ توانایی  کار با Enhancing project formulation
 • ١-١۴ شناســایی اصــول  کــار بــا  Validating در خــصوص work  breakdown structure (WBS)
 • ٢-١۴ شناســـایی اصـــول انجـــام   Prioritizing و   mapping  requirements against
 • فصل پانزدهم
 • ١۵ توانایی پیاده سازی QUALITY ASSURANCE
 • ١-١۵ شناسایی اصول  کار با  Evaluating وauditing quality
 • ٢-١۵ شناسـایی اصـول کـار بـا  Measuring progress against و طراحی
 • ٣-١۵ شناسایی اصول  کار با  Conducting quality audits
 • فصل شانزدهم
 • ١۶ توانــــایی  انجــــام    Tracking و   forecasting   performance
 • ١-١۶ شناسایی اصول انجام  Anticipating potential deviations
 • ٢-١۶ شناسایی اصول انجام   Developing mitigation strategies
 • فصل هفدهم
 • ١٧ توانایی اعمال QUALITY CONTROL
 • ١-١٧ شناسایی اصول انتخاب  right tools و techniques
 • ٢-١٧ شناسایی اصول کار با  Inspection
 • ٣-١٧ شناسایی اصول کار با  Statistical sampling
 • ۴-١٧ شناسایی اصول کار با  Checklist و checksheet
 • ۵-١٧ شناسایی اصول کار با  Control chart
 • ۶-١٧ شناسایی اصول کار با  Pareto diagram
 • ٧-١٧ شناسایی اصول کار با  Ishikawa diagram
 • ٨-١٧ شناسایی اصول کار با  Flowchart
 • ٩-١٧ شناسایی اصول کار با  Scatter plot
 • ١٠-١٧ شناسایی اصول کار با Run chart

 

 

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مهندس کامپیوتر در مدیریت کیفیت پروژه”