مهندس کامپیوتر درنفوذگری

33,000,000

 

مهندس کامپیوتر در نفوذگری

مهندسی کامپیوتر  یک دوره آموزشی بسیار کاربردی و علمی زير گروه شاخه فناوری اطلاعات در آموزشگاه فنی حرفه ای آزاد پارس می باشد. علاقه مندان  به دوره مهندس کامپیوتر در نفوذگری  پس از ثبت نام در دوره و شرکت در کلاسهای حضوری و آزمون پایان دوره ، تاییدیه گواهینامه فنی حرفه ای را ،از آموزشگاه فنی حرفه ای آزاد پارسوا دريافت نمایيد.

آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد پارس با توجه به روند افزایش علاقمندی مهارت آموزی دوره آموزشی مهندسی کامپیوتر در نفوذگری را جهت کسب اطلاعات تخصصی در زمینه مهندسی کامپیوتر در نفوذگری آماده و ارائه نموده است . شرکت در دوره آموزشی مهندسی کامپیوتر در نفوذگری می تواند امکان کسب و اطلاعات جامع را به علاقمندان مهندسی کامپیوتر در نفوذگری ارائه نماید.

با رشد و پيشرفت اينترنت ، امنيت كامپيوترها يكي از بزرگترين مسائل و مشكلات تجار ،شركتها و دولتها مي باشد. آنها مي خواهند از فوائد و امكانات اينترنت در تجارت الكترونيك ، تبليغات ، توزيع و انتشار اطلاعات و ها نگران هستند و Hacker ديگر حرفه هاي مربوط به آن استفاده كنند. آما آنها از بابت حمله نفوذگران ياهمچنين تعداد زيادي از مشتريان اين سرويسها در مورد حفظ و كنترل اطلاعات شخصي مانند شماره كارتهاي اعتباري تا شماره تامين اجتماعي ،آدرس منزل و غيره نگران هستند

توضیحات

آمادگی جهت آزمون  مهندسی

  • نام دوره :

   مهندس کامپیوتر در نفوذگری

  • ‌‌‌‌‌‌‌نام لاتین دوره : Computer engineering in penetration
  • ‌‌‌‌‌‌‌کد استاندارد : ۰-۸۴/۲۳/۱/۲
  • ‌‌‌‌‌‌‌مدت دوره : ۳۰ ساعت
 • ‌‌‌‌‌‌‌
 • مدرس دوره: مهندس عماد فرجی

مهندس کامپیوتر در نفوذگری

مهندسی کامپیوتر  یک دوره آموزشی بسیار کاربردی و علمی زیر گروه شاخه فناوری اطلاعات در آموزشگاه فنی حرفه ای آزاد پارس می باشد. علاقه مندان  به دوره مهندس کامپیوتر در نفوذگری  پس از ثبت نام در دوره و شرکت در کلاسهای حضوری و آزمون پایان دوره ، تاییدیه گواهینامه فنی حرفه ای را ،از آموزشگاه فنی حرفه ای آزاد پارسوا دریافت نمایید.

آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد پارس با توجه به روند افزایش علاقمندی مهارت آموزی دوره آموزشی مهندسی کامپیوتر در نفوذگری را جهت کسب اطلاعات تخصصی در زمینه مهندسی کامپیوتر در نفوذگری آماده و ارائه نموده است . شرکت در دوره آموزشی مهندسی کامپیوتر در نفوذگری می تواند امکان کسب و اطلاعات جامع را به علاقمندان مهندسی کامپیوتر در نفوذگری ارائه نماید.

با رشد و پیشرفت اینترنت ، امنیت کامپیوترها یکی از بزرگترین مسائل و مشکلات تجار ،شرکتها و دولتها می باشد. آنها می خواهند از فوائد و امکانات اینترنت در تجارت الکترونیک ، تبلیغات ، توزیع و انتشار اطلاعات و ها نگران هستند و Hacker دیگر حرفه های مربوط به آن استفاده کنند. آما آنها از بابت حمله نفوذگران یاهمچنین تعداد زیادی از مشتریان این سرویسها در مورد حفظ و کنترل اطلاعات شخصی مانند شماره کارتهای اعتباری تا شماره تامین اجتماعی ،آدرس منزل و غیره نگران هستند

 • فصل اول
 • ١ توانایی  شناخت مفاهیم اساسی Ethical Hacking
 • ١-١ آشنایی با مفهوم Security
 • ٢-١ آشنایی با مفهوم Ethical Hacking
 • ٣-١ آشنایی با مفهوم Malicious Hacker
 • ۴-١ آشنایی با مفهوم Hacker Classes
 • ۵-١ آشنایی با مفهوم Security Testing
 • فصل دوم
 • ٢ توانایی  انجام Footprinting
 • ١-٢ آشنایی با مفهوم .Footprinting
 • ٢-٢ شناسایی اصول وبررسی روشهای جمع آوری اطلاعات
 • ٣-٢ شناسایی اصول وبررسی Locate the Network Range
 • ۴-٢ شناسایی اصول کار با ابزارهای نفوذگری :
 • فصل سوم
 • ٣ توانایی  انجام Scanning
 • ١-٣ آشنایی با تعریف Scanning
 • ٢-٣ آشنایی با مفهوم انواع scanning
 • ٣-٣ آشنایی با مفهوم اجزاء Scanning
 • ۴-٣ شناسایی اصول روش Scanning
 • ۵-٣ شناسایی اصول وبررسی طبقه بندی Scanning
 • ۶-٣ شناسایی اصول کار با ابزارهای نفـوذگری : XMAS Scan,Nmap
 • ٧-٣ شناسایی اصول کار با War Dialer
 • ٨-٣ شناسایی اصول کار با ابزارهای نفوذگری :
 • ٩-٣ شناسایی اصول OS Fingerprinting
 • ١٠-٣ شناسایی اصول Active Stack fingerprinting
 • ١١-٣ شناسایی اصول کـار بـا ابزارنفـوذگری :  Tool for Active Stack
 • fingerprinting: XPROBE2
 • ١٢-٣ شناسایی اصول Passive Fingerprinting
 • ١٣-٣ شناسایی اصول Proxy Servers
 • ١۴-٣ شناسایی اصول کار با ابزارهای نفوذگری
 • ١۵-٣ شناسایی اصول روشهای مقابله با آن
 • فصل چهارم
 • ۴ توانایی  انجام Enumeration  (شمارش )
 • ١-۴ آشنایی با مفهوم Enumeration
 • ٢-۴ شناسایی اصول NetBios Null Sessions
 • ٣-۴ شناسایی اصول کار با ابزارهای نفوذگری :
 • ۴-۴ شناسایی اصول  بررسی روشهای مقابله با Null Session
 • ۵-۴ شناسایی اصول وبررسی شمارش NetBIOS
 • ۶-۴ شناسایی اصول کار با ابزارهای نفوذگری : NBTScan
 • ٧-۴ شناســـایی اصـــول وبررســـی شـــمارش  Simple  Network
 • ٨-۴ شناسایی اصول کار با ابزارهـای نفـوذگری : ,Solarwinds, Enum  SNScan
 • ٩-۴ شناسایی اصول روشهای مقابله با شمارش SNMP
 • ١٠-۴ شناسایی اصول (MIB)Management Information Base
 • ١١-۴ شناسایی اصول DNS Zone Transfer ٢٠٠٠ Windows
 • ١٢-۴ شناسایی اصول k DNS Zone Transfer٢ Blocking Win
 • ١٣-۴ شناسایی اصول شمردن User Accounts
 • ١۵-۴ شناسایی اصول شمارش ومقابله با Active Directory
 • فصل پنجم
 • ۵ توانایی  انجام System Hacking
 • ١-۵ شناسایی اصول حدس زدن Administrator Password
 • ٢-۵ شناسایی اصول الگوریتم دستی بازکردن Password
 • ٣-۵ شناسایی اصول بازکردن اتوماتیک Password
 • ۴-۵ شناسایی اصول وبررسی انواع Password
 • ۵۶-۵ شناسایی اصول کار با ابزارهای نفوذگری :(CIS)NTInfoScan
 • ٧-۵ شناسایی اصول حدس زدن اتوماتیک Password
 • ٨-۵ شناسایی اصول Password Sniffing
 • ٩-۵ شناسایی اصول کار با ابزارهای نفوذگری : ,LOphtcrack
 • ١٠-۵ شناسایی اصول وبررسی حمله به  NetBIOS DoS
 • ١١-۵ شناسایی اصول کار با ابزارهای نفوذگری : NBName, John the  Ripper
 • ١٢-۵ شناسایی اصول وبررسی LAN Manager Hash
 • ١٣-۵ شناسایی اصول وبررسی راههای مقابله با بازکردن  Password
 • ١۴-۵ شناسایی اصول وبررسی Syskey Utility
 • ١۵-۵ شناسایی اصول وبررسی بازکردن Passwords ٢٠٠٠/NT
 • ۵-۱۶ شناسایی اصول کار با ابزارهای نفوذگری :NTFSDOS
 • ١٧-۵ شناسایی اصول SMB Logon
 • ١٨-۵ شناسایی اصول کار با ابزارهای نفوذگری : SMBRelay
 • ١٩-۵ شناسایی اصول SMBRelay Man-in-the-Middle
 • ٢٠-۵ شناسایی اصول کار با ابزارهای نفوذگری : SMBRelay٢
 • ٢١-۵ شناسایی اصو ل روشهای مقابله با SMBRelay
 • ٢٢-۵ شناســایی اصــول کــار بــا ابزارهــای نفــوذگری : ,SMBGrind  SMBDie
 • ٢٣-۵ شناسایی اصول Privilege Escalation
 • ٢۴-۵ شناسایی اصول کار با ابزارهای نفوذگری :GetAdmin, hk.exe
 • ٢۵-۵ شناسایی اصول وبررسی Keystroke Loggers
 • ٢۶-۵ اصــول شناســایی کــار بــا ابزارهــای نفــوذگری : IKS Software
 • Keylogger, Ghost Keylogger, Hardware Key
  • Logger, Spyware Spector, eBlaster
 • ٢٧-۵ شناسایی اصول مخفی کردن فایلها
 • ٢٨-۵ شناسایی اصول ایجاد Data Stream ثانویه
 • ٢٩-۵ شناسایی اصول ایجاد و تشخیص ADS
 • ٣٠-۵ شناسایی اصول کار با ابزارهای نفوذگری : ,Makestream, ads_cat
 • ٣١-۵ شناسایی اصول روشهای مقابله با NTFS Streams
 • ٣٢-۵ شناسایی اصول سرقت فایلها با استفاده از Word Documents
 • فصل ششم
 • ۶ توانایی  انجام کار با Trojans و Backdoors
 • ١-۶ آشنایی با اثرات تروجان بر Business
 • ٢-۶ آشنایی با مفهوم Trojan
 • ٣-۶ آشنایی با عملکرد تروجانها
 • ۴-۶ آشنایی با انواع مختلف Trojan
 • ۵-۶ شناسایی اصول وبررسی ”Listening“  یک درگاه
 • ۶-۶ شناسایی اصول کار با تروجانهای  مشهور:
 • ٧-۶ شناسایی اصول کار با BoSniffer
 • ٨-۶ شناسایی اصول کار با Wrappers
 • ٩-۶ شناسایی اصول کار باابزار Wordpad :Packaging Tool
 • ١٠١١-۶ شناسایی اصول کار با ICMP Tunneling
 • ١٢-۶ شناسایی اصول کار با ابزارنفوذگری Loki
 • ١٣-۶ شناسایی اصول وبررسی روشهای مقابله با Loki
 • ١۴-۶ شناسـایی اصـول کـار بـا Covert –Reverse WWW Shell   Channels using HTTP
 • ١۵-۶ شناسایی اصول کار با ابزارهای نفوذگری :fPort, TCP View
 • ١۶-۶ شناسایی اصول کار با Tripwire
 • ١٧-۶ شناسایی اصول کار با Process Viewer
 • فصل هفتم
 • ۷ توانایی  انجام کاربا Sniffers
 • ١-٧ آشنایی با مفهوم sniffing
 • ٢-٧ آشنایی باعملکرد Sniffer
 • ٣-٧ شناسایی اصول وبررسی Passive Sniffing
 • ۴-٧ شناسایی اصول وبررسی Active Sniffing
 • ۵-٧ شناسایی اصول کار با ابزارهای نفوذگری : EtherFlood
 • ۶-٧ شناسایی اصول حملات  Man-in-the-Midle
 • ٧-٧ شناسایی اصول حملات Spoofing and Sniffing
 • ٨-٧ شناسایی اصول روشهای مقابله با ARP
 • ٩-٧ شناسایی اصول کار با ابزارهای نفوذگری :
 • ١٠-٧ شناسایی اصول روشهای مقابله با Sniffing
 • فصل هشتم
 • ٨ توانایی  انجام Denial of Service
 • ١-٨ آشنایی با مفهوم Denial of Service
 • ٢-٨ آشنایی بااهداف (DoS)Denial of Service
 • ٣-٨ آشنایی با مفهوم انواع حملات
 • ۴-٨ آشنایی باطبقه بندی حملات  DoS:
مشاهده سرفصل های کامل

 

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مهندس کامپیوتر درنفوذگری”