خانم مهندس صفارزاده صبح

جلسهپارت1پارت2پارت3
1
2جلسه دوم . زوج . ساعت 10 صبح
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

خانم مهندس صفارزاده عصر زوج

جلسهپارت1پارت2پارت3
1
2جلسه سوم . روز زوج . ساعت 6
3
4جلسه چهارم
5جلسه 5 . پارت 1جلسه 5 . پارت 2
6
7
8
9
10
11
12

خانم مهندس صفارزاده عصر فرد

جلسهپارت1پارت2پارت3
1جلسه دوم . روز فرد . ساعت 6
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12