اطلاعیه

لیست گواهینامه های صادر شده در آبان ماه ۱۳۹۹

لیست گواهینامه های فنی و حرفه ای صادر شده در آبان ماه ۱۳۹۹

۱میترارضوانی مقدم
۲ساراصفارزاده فیض آبادی
۳شقایقعلائی تربتی
۴امیرحسینخانی
۵عبدالهاحمدی
۶آرزوامینیان
۷اسماءجمیلی
۸علیحقگویادگار
۹امیرحسینسمندری
۱۰عادلهصارم صفاری

جهت دریافت مدرک فنی و حرفه ای اینجا کلیک کنید.

Related posts

Leave a Comment