فرم همکاری

فرم همکاری آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد پارسوا

لطفا تمامی بخش ها را به صورت کامل پر نمائید
    مایل به چه نوع همکاری با آموزشگاه هستید؟
  • نوع همکاری با آموزشگاه و توانائی های خود را به ترتیب بنویسید
  • میزان مبلغ پرداختی آموزشگاه به خود را بنویسید
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .