اطلاعیه

اطلاعیه آزمون عملی

اطلاعیه واحد آزمون
با توجه به اینکه نمرات کتبی کارآموزان هنوز اعلام نشده است آزمون عملی به نوبت بعدی (آذرماه) موکول می گردد.

Related posts

Leave a Comment