اطلاعیه

لیست جدید گواهینامه های صادر شده در اسفند ۱۳۹۹

ردیفنام نام خانوادگی
۱مبینشرقی
۳عبدالرضاپورحیدری
۴النازاسعدی
۵علیتقوی طهرانی
۶شادیقاسم زاده کاشانی
۷حمیداحمدی
۸سمیراایزد پناه کاهو
۹سمیهایزد پناه کاهو
۱۰محمد صادقباغبان
۱۱فؤادروشندل
۱۲سید مجیدسجادی
۱۳مریمشایسته نژاد
۱۴محسنشیبانی
۱۵زهراصابری زیدانلو
۱۶سمیراصالحی جغرتین
۱۷مصطفیعابدزاده
۱۸شهریارعابدینی یزدی
۱۹محمدعبدالعلی زاده خسرویه
۲۰سیدامینعسکری نیا
۲۱مهرنازغنی زاده بیدختی
۲۲مهدیمقتدر تیزابی
۲۳سیده فاطمهمهاجران
۲۴نادیاناصری
۲۵علیرضاپاشنایار
۲۶سیده ساراکریمی
۲۷اسماعیلآزاد
۲۸فاطمهساقی
۲۹سید محمدعراقی زاده
۳۰فریدهمعینیان فر
۳۱پرنیانهوشیارباقری
۳۲فاطمهانصاری
۳۳سیناظهوریان فرد
۳۴سید محمدعراقی زاده
۳۵باراننعیمی مکرم
۳۶سید امیر حسینکمالی

جهت دریافت گواهینامه مهارت کلیک کنید

Related posts

Leave a Comment