اخبار آموزشگاه

ورکشاپ فتوشاپ

✅ چهارشنبه ۹۷/۱۰/۱۲ ساعت ۱۷
سالن فردوسی، غرفه فنی و حرفه ای

✅ اجرای ورکشاپ آموزشی: فتوشاپ
✅ ارائه دهنده: خانم مهندس کامران نیا
🌺 تشریف فرمایی شما باعث افتخار ماست. منتظر قدوم سبزتان هستیم.

Related posts