اخبار آموزشگاه

ورکشاپ طراحی وب سایت

✅ چهارشنبه ۹۷/۱۰/۱۲ ساعت ۲۰
سالن فردوسی، غرفه فنی و حرفه ای

✅ اجرای ورکشاپ آموزشی: طراحی وب سایت
✅ ارائه دهنده: آقای مهندس عرب نژاد
🌺 تشریف فرمایی شما باعث افتخار ماست. منتظر قدوم سبزتان هستیم.

Related posts