اخبار آموزشگاه

ورکشاپ رایگان تنظیمات Control Panel

آموزشگاه فنی و حرفه ای پارسوا برگزار می کند:
پنجشنبه مهارتی(هر پنجشنبه یک مهارت)
ورکشاپ رایگان تنظیمات Control Panel
ظرفیت محدود
زمان برگزاری: پنجشنبه ۹۸/۰۸/۱۶ ساعت ۱۶:۳۰ الی ۱۸
استاد: آقای مهندس میرزائی
ویژه کارآموزان پارسوا

Related posts