اعلام نمرات

نتایج آزمون های کتبی و عملی بهار سال ۹۷

فروردین ۹۷ نام نام خانوادگی نام حرفه تاریخ آزمون کتبی نمره کتبی وضعیت تاریخ آزمون عملی نمره عملی وضعیت نهایی کد شناسایی کارآموز
برادران فرید اسمعیل ناظری حسابداری ۲۹/۱ ۴۵ مردود
خواهران فهیمه احمدیان حسابداری ۲۶/۱ ۸۸ قبول        
اردیبهشت ۹۷ نام نام خانوادگی نام حرفه تاریخ آزمون کتبی نمره کتبی وضعیت تاریخ آزمون عملی نمره عملی وضعیت نهایی کد شناسایی کارآموز
برادران فرید اسمعیل ناظری حسابداری ۲۱/۲ ۱۵ مردود
سپهر یوسفی فتوشاپ ۲۵/۲ ۹۳ قبول   ۱۰۰ قبول نهایی ۹۳۰۸۹۱۴۴۹۹

 

کیانوش محمد علی زاده فتوشاپ ۳۱/۲ ۹۸ قبول   ۱۰۰ قبول نهایی ۹۳۰۹۰۳۴۲۵۵

 

یوسف براتی فتوشاپ ۳۱/۲ ۷۳ قبول   ۱۰۰ قبول نهایی ۹۳۰۹۰۳۴۲۵۴

 

احمد خیری حسابداری مالی ۲۱/۲ غ مردود
خواهران طیبه صالح آبادی ICDL1 ۵/۲ ۶۰ قبول        
نیلوفر اسمعیل زاده مرویان ICDL1 ۲۱/۲ ۹۰ قبول   ۱۰۰ قبول نهایی  
نرجس حاتمی اتوکد ۲۱/۲ ۷۰ فبول   ۸۰ قبول نهایی  
نفیسه خطیب آستانه ICDL1 ۲۱/۲ ۸۵ قبول   ۹۵ قبول نهایی  
فاطمه ترخان ICDL1 ۲۳/۲ ۶۳ قبول   ۸۰ قبول نهایی  
زهرا گلابچی حسابداری مالی ۳۱/۲ غ مردود
خرداد ۹۷

 

نام نام خانوادگی نام حرفه تاریخ آزمون کتبی نمره کتبی وضعیت تاریخ آزمون عملی نمره عملی وضعیت نهایی کد شناسایی کارآموز
برادران هادی مهراب خوانی ICDL2 ۱/۳ ۶۸ قبول ۲۰/۳ ۸۵ قبول نهایی ۹۲۰۰۳۹۹۷۶۵

 

سید عماد عرفانیان فتوشاپ ۱۳/۳ ۷۵ قبول ۲۰/۳ ۹۰ قبول نهایی ۹۳۰۸۹۳۶۹۹۴

 

مهدی پروین محبی حسابداری مالی ۶/۳ غ مردود
خواهران سحر ذوقی ICDL1 ۹/۳ ۶۰ قبول ۲۰/۳ ۹۵ قبول نهایی  
فاطمه عبدالهی ICDL1 ۹/۳ ۶۵ قبول ۲۰/۳ ۹۵ قبول نهایی  
فاطمه طریقی حسابداری مالی ۱۳/۳ ۶۰ قبول ۲۰/۳ ۱۰۰ قبول نهایی  

Related posts