اعلام نمرات

نتایج آزمون های کتبی و عملی سال ۹۶

فروردین ۹۶ نام نام خانوادگی نام حرفه تاریخ آزمون کتبی نمره کتبی وضعیت تاریخ آزمون عملی نمره عملی وضعیت نهایی کد شناسایی کارآموز
برادران

پارسوا

مسلم  رمضان زاده  ICDL2 ۱/۲۱ ۵۵ قبول ۲/۲۵  ۸۰ قبول نهایی ۹۳۰۸۴۶۰۴۳۴
 مرتضی تیموری ICDL1 ۱/۲۳ ۲۳ مردود
 مهرداد شاکری دولتشانلو حقوق و دستمزد ۱/۲۰  ۵۵ قبول ۲/۲۵ ۸۰ قبول نهایی ۹۳۰۸۲۴۱۵۷۲
محمدتقی شیری بازاینچه ICDL2 ۱/۲۱ ۸۸ قبول ۲/۲۵  ۱۰۰ قبول نهایی ۹۳۰۸۴۶۰۴۳۸
مهدی خوشدست ICDL1 ۱/۲۶ ۶۳ قبول ۲/۲۵  ۸۰ قبول نهایی ۹۳۰۸۴۲۴۳۳۱
خواهران

آرارات

مریم نادری مقدم  ICDL1 ۱/۲۳  ۶۰ قبول ۲/۲۵ ۸۵ قبول نهایی ۹۳۰۸۴۶۰۵۰۷
 هدی کشمیری فتوشاپ ۱/۲۷  ۹۰ قبول ۲/۲۵ ۹۵ قبول نهایی ۹۳۰۸۴۶۰۶۱۱
یگانه توانا فتوشاپ ۱/۲۷ ۵۸ قبول ۲/۲۵ ۹۵ قبول نهایی ۹۳۰۸۴۶۰۶۱۰
  اردیبهشت ۹۶ نام نام خانوادگی نام حرفه تاریخ آزمون کتبی نمره کتبی وضعیت تاریخ آزمون عملی نمره عملی وضعیت نهایی کد شناسایی کارآموز
برادران

پارسوا

محمد تقی شیری ICDL1  ۲/۰۴ ۶۰ قبول ۲/۲۵ ۹۰ قبول نهایی ۹۳۰۸۴۶۰۴۳۸
سیاوش شالباف ICDL1  ۲/۰۲ ۴۸ مردود
 علیرضا حقیقت ICDL1 ۲/۰۹ ۴۸ مردود
محمد میر ICDL2  ۲/۱۰ غایب
مصطفی فرزانه گردی طراحی صفحات وب  ۲/۱۰ غایب
حسن ابراهیمی ICDL1 ۲/۲۴ ۶۰ قبول ۳/۱۰ ۹۰ قبول نهایی ۹۳۰۸۵۰۸۶۲۷
قاسم  قاسمی طبسی ICDL2 ۲/۲۴  ۸۸ قبول ۳/۱۰  ۹۷ قبول نهایی ۹۳۰۸۵۰۸۴۳۰
محراب آقائی فتوشاپ ۲/۲۳ ۵۰ قبول ۳/۱۰ ۹۵ قبول نهایی
مهدی نظری سرچشمه ICDL1 ۲/۲۳  ۷۸ قبول ۳/۱۰  ۹۶ قبول نهایی
 علی بشیری ICDL1 ۲/۲۳ ۵۰  قبول ۳/۱۰ ۹۲ قبول نهایی
مرتضی جاویدی صرافان مشهد ICDL2 ۲/۲۳  ۸۸ قبول ۳/۱۰ ۹۵  قبول نهایی
مهرداد شاکری حسابداری عمومی تکمیلی ۲/۲۳  ۱۰ مردود
رضا روح بخش ICDL2 ۲/۲۳ ۶۸ قبول ۳/۱۰  ۸۵ قبول نهایی
امید حیدری ICDL2 ۲/۲۳ ۷۳ قبول ۳/۱۰  ۸۳ قبول نهایی
خواهران

آرارات

نگین محمدی ICDL2 ۲/۱۳ ۷۵ قبول ۲/۲۵ ۹۰ قبول نهایی ۹۳۰۸۴۶۰۵۰۶
نگین محمدی ICDL1 ۲/۱۳ ۷۳ قبول ۲/۲۵ ۸۰ قبول نهایی ۹۳۰۸۴۶۰۵۰۶
تکتم عباس زاده خاوری ICDL1 ۲/۱۳ ۸۰ قبول ۲/۲۵ ۹۰ قبول نهایی ۹۳۰۸۴۶۰۵۰۴
الهام نخعی ICDL2 ۲/۱۳ ۸۳ قبول ۲/۲۵ ۸۵ قبول نهایی ۹۳۰۸۴۶۰۵۰۸
الهام نخعی ICDL1 ۲/۱۳ ۵۵  قبول ۲/۲۵ ۸۰ قبول نهایی ۹۳۰۸۴۶۰۵۰۸
 یاسمن ذاکری ICDL2 ۲/۱۳  ۸۳ قبول  ۲/۲۵ ۹۰ قبول نهایی
زهرا تربتی چکودر ICDL2 ۲/۱۰ ۸۰  قبول ۲/۲۵ ۹۰ قبول نهایی ۹۳۰۸۴۶۰۷۹۵
سیده اسماء دارالحسینی ICDL2 ۲/۱۰ ۵۳ قبول ۲/۲۵ ۹۵ قبول نهایی ۹۳۰۸۴۶۰۷۹۷
 فاطمه توانا ICDL2 ۲/۱۰ ۵۵ قبول ۲/۲۵ ۷۵ قبول نهایی  ۹۳۰۸۴۶۰۷۹۶
 عاطفه مقیمی ICDL2 ۲/۱۰ غایب
 زهرا آقائی اول ICDL2 ۲/۱۰ ۸۳ قبول ۲/۲۵ ۸۸ قبول نهایی  ۹۳۰۸۴۶۰۷۹۳
فائزه ابری ICDL2 ۲/۱۰ ۶۰ قبول ۲/۲۵ ۸۰ قبول نهایی  ۹۳۰۸۴۶۰۷۹۴
سمیه دنیوی ICDL2  ۲/۱۰ ۷۸ قبول ۲/۲۵ ۷۵ قبول نهایی ۹۳۰۸۴۶۰۷۹۸
زهرا یوسفی فهندری ICDL2 ۲/۳۰ ۶۳ قبول ۳/۰۹ ۸۰ قبول نهایی
منصوره کاظم پور قوچانی ICDL2 ۲/۳۰ ۳۸ مردود
شادی بقالان ICDL2  ۲/۲۴ ۶۳ قبول ۳/۰۹ ۸۵ قبول نهایی ۹۳۰۸۵۰۸۴۶۰
یاسمن ذاکری ICDL2 ۲/۱۰ ۸۳ قبول ۲/۲۵ ۹۰ قبول نهایی ۹۳۰۸۴۲۱۲۴۷
  خرداد ۹۶ نام نام خانوادگی نام حرفه تاریخ آزمون کتبی نمره کتبی وضعیت تاریخ آزمون عملی نمره عملی وضعیت نهایی کد شناسایی کارآموز
برادران

پارسوا

 ایمان معلمی قلعه جوقی ICDL1 ۳/۰۲ ۵۸ قبول ۳/۲۹ ۹۰ قبول نهایی
مهرداد شاکری  کاربر رایانه ۳/۰۷ ۶۳ قبول  ۳/۲۹  ۸۵ قبول نهایی
محمد  نوفرستی ICDL1 ۳/۰۸ ۷۰ قبول ۳/۲۹ ۸۸ قبول نهایی
محمد شعبان فرخانی ICDL1 ۳/۰۸ ۵۰ قبول ۳/۲۹ ۹۵ قبول نهایی
علی اصغر پیروی ICDL1 ۳/۰۸ ۳۸ مردود
علی اصغر پیروی ICDL1 ۳/۳۱ ۵۵  قبول ۴/۲۶ ۸۸ قبول نهایی
سعید ارجی ICDL1 ۳/۰۸ ۷۳ قبول ۳/۲۹  ۸۰ قبول نهایی
سعید ارجی ICDL2 ۳/۱۶ ۹۰ قبول  ۳/۲۹ ۹۵ قبول نهایی
مهرداد شاکری حسابداری تکمیلی ۳/۲۰ ۴۵ مردود
مهرداد شاکری حسابداری تکمیلی ۳/۳۰ مردود
اسماعیل قدس اللهی ICDL2 ۳/۲۰ ۹۸ قبول  ۳/۲۹  ۹۰ قبول نهایی
سعید سبکبار اتوکد ۳/۲۷  ۷۸  قبول ۴/۲۶  ۹۰  قبول نهایی
محمد دهقان ICDL2 ۳/۲۰ ۳۵ مردود
رضا قاسمی ICDL1 ۳/۲۰ ۷۳  قبول ۳/۲۹  ۹۱ قبول نهایی
محمد مهدی شفیعی ICDL2 ۳/۳۰  غایب
امیر حسین جلالیان ICDL1 ۳/۳۰  ۵۰  قبول ۴/۲۶ ۸۵ قبول نهایی
حسین یوسفی ICDL1 ۳/۳۰  ۸۲٫۵  قبول  ۴/۲۶ ۸۵  قبول نهایی
محمد ابراهیم زاده فتوشاپ ۳/۳۱ ۸۵ قبول  ۴/۲۶ ۸۵ قبول نهایی
عباس رودسرابی فتوشاپ ۳/۳۱ ۵۳ قبول ۴/۲۶ ۸۰ قبول نهایی ۹۳۰۸۵۷۳۵۸۹
خواهران

آرارات

منصوره  کاظم پور قوچانی ICDL2 ۳/۰۹  ۶۰  قبول ۳/۲۹ ۹۰ قبول نهایی ۹۳۰۱۳۰۱۷۴۶
 سمیه دنیوی ICDL1 ۳/۳۱ ۳۳  مردود
زهرا آقائی اول  ICDL1 ۳/۳۱  ۵۳ قبول ۴/۲۷  ۸۰ قبول نهایی ۹۳۰۸۴۶۰۷۹۳
آتنا بهمن آبادی اتوکد ۳/۳۱ ۴۸  مردود
سمانه متین دوست ICDL1 ۳/۳۱ ۷۳  قبول  ۴/۲۷ ۹۵  قبول نهایی ۹۳۰۸۵۸۲۸۸۳
تکتم عباس زاده خاوری  تایپ ده انگشتی ۳/۳۰ ۸۰ قبول  ۴/۲۷ ۹۰ قبول نهایی ۹۳۰۸۴۶۰۵۰۴
زهرا خدادادی جهان آبادی ICDL1 ۳/۳۱ ۶۳ قبول ۴/۲۷  ۸۰ قبول نهایی

 

  تیر ۹۶ نام نام خانوادگی نام حرفه تاریخ آزمون کتبی نمره کتبی وضعیت تاریخ آزمون عملی نمره عملی وضعیت نهایی کد شناسایی کارآموز
برادران

پارسوا

 ایمان  سلیمانی پور حسابداری مالی ۴/۲۰ ۷۳ قبول ۴/۲۶ ۹۵  قبول نهایی ۹۳۰۸۵۷۳۵۹۳
 حسین لوکیان  حسابداری مالی ۴/۲۰ ۷۰ قبول ۴/۲۶ ۹۵ قبول نهایی ۹۳۰۸۵۷۳۵۹۴
 احسان پورحسین ICDL2 ۴/۲۷ ۶۸  قبول ۵/۱۱ ۸۰ قبول نهایی
خواهران

آرارات

اکرم آقائی طرقی ICDL1 ۴/۲۰ ۶۰ قبول ۴/۲۷ ۹۰  قبول نهایی ۹۳۰۸۵۸۲۸۸۱
زهرا تربتی چکودر ICDL1 ۴/۱۰  ۵۰ قبول ۴/۲۷ ۸۰ قبول نهایی
 نگین محمدی فتوشاپ ۴/۲۷ ۸۰ قبول ۵/۱۲ ۹۵ قبول نهایی ۹۳۰۸۴۶۰۵۰۶
سمیه ناظمی فتوشاپ ۴/۲۷ غایب
فاطمه رحمتی ICDL1 ۴/۲۷ ۶۰ قبول ۵/۱۲ ۸۵ قبول نهایی ۹۳۰۵۳۶۹۵۸۱
 مرداد ۹۶  نام نام خانوادگی نام حرفه تاریخ آزمون کتبی نمره کتبی وضعیت تاریخ آزمون عملی نمره عملی وضعیت نهایی کد شناسایی کارآموز
برادران

پارسوا

حسام نیک زاد ICDL2 ۵/۱۰ ۸۳ قبول ۵/۳۰ ۱۰۰ قبول نهایی
 حسام نیک زاد ICDL1 ۵/۱۱  ۶۵ قبول ۵/۳۰  ۱۰۰ قبول نهایی
 مصطفی بنائیه ICDL1 ۵/۱۶ ۴۰ مردود
ایمان سلیمانی پور ICDL1 ۵/۱۶ ۴۳ مردود
مصطفی بنائیه حسابداری مالی ۵/۲۲  ۷۳ قبول ۶/۲۲  ۹۰ قبول نهایی
ایمان پوستچی حسابداری مالی ۵/۲۲ غایب
حمیدرضا تجری فتوشاپ ۵/۲۲ ۲۰ مردود
مصطفی بنائیه ICDL2 ۵/۲۵ ۹۸ قبول  ۶/۲۲  ۹۰ قبول نهایی ۹۳۰۸۶۴۵۳۵۷
مهرداد شاکری حسابداری تکمیلی ۵/۲۵ ۵۸ قبول ۶/۲۲ ۸۰ قبول نهایی
علی فرخی دربند ICDL2 ۵/۲۵ غایب
ناصر جاودانی فر ICDL2 ۵/۲۵ ۶۸ قبول  ۶/۲۲  ۸۵ قبول نهایی ۹۳۰۸۶۷۶۴۳۰
رضا قسمتی حسابداری تکمیلی ۵/۳۱ ۳۳ مردود
خواهران

آرارات

سمیه دنیوی ICDL1 ۵/۰۸ ۵۸ قبول ۵/۳۰ ۸۵  قبول نهایی  ۹۳۰۸۴۶۰۷۹۸

 

 شهریور ۹۶  نام نام خانوادگی نام حرفه تاریخ آزمون کتبی نمره کتبی وضعیت تاریخ آزمون عملی نمره عملی وضعیت نهایی کد شناسایی کارآموز
برادران

پارسوا

حمیدرضا تجری ICDL2 ۶/۰۵  ۴۰ مردود
 محمدرضا عمویان ICDL1 ۶/۲۲ ۴۰ مردود
احمد محمدزاده ICDL2 ۶/۲۵ غایب
احمد محمدزاده ICDL1 ۶/۲۵ غایب
 امیرمحمد شجاع اتوکد ۶/۲۶ ۹۰ قبول  ۷/۱۵ ۸۸ قبول نهایی ۹۳۰۸۷۱۹۷۳۴
پوریا دانشور اتوکد ۶/۲۶ ۷۸ قبول ۷/۱۵ ۷۳ قبول نهایی ۹۳۰۸۷۱۹۷۳۳
امیرحسین جهان فر اتوکد ۶/۲۶ ۸۰ قبول ۷/۱۵ ۷۸ قبول نهایی ۹۳۰۸۲۸۳۶۶۱
سید فرهام آدینه فتح آبادی ICDL1 ۶/۲۸ ۵۵ قبول ۷/۱۵ ۸۰ قبول نهایی ۹۳۰۸۷۱۹۷۴۷
خواهران

آرارات

 ندا محمدزاده ICDL2 ۶/۰۵  ۸۰ قبول
 ساحل فرجی فتوشاپ ۶/۰۵ ۵۵  قبول ۶/۲۳  ۹۰ قبول نهایی ۹۳۷۹۶۰۲۳۶
 فهیمه روزبهان فتوشاپ ۶/۰۵ ۷۵  قبول ۶/۲۳ ۸۵  قبول نهایی ۹۲۰۱۷۵۷۸۸۳
 مریم روزبهان فتوشاپ ۶/۰۵ ۵۰  قبول ۶/۲۳ ۸۰ قبول نهایی  ۹۳۰۸۶۴۵۴۰۹
معصومه السادات مقیمی مقدم فتوشاپ ۶/۰۶ ۸۵ قبول  ۶/۲۳ ۱۰۰ قبول نهایی ۹۳۰۸۶۴۵۴۱۰
غزل اسدی فتوشاپ ۶/۰۶ ۹۳ قبول ۶/۲۳ ۱۰۰ قبول نهایی ۹۳۰۸۶۴۵۴۰۸
 زهرا مومنی تری دی مکس ۶/۲۱ ۸۸ قبول
پریسا عوض زاده اتوکد ۶/۲۷ ۷۳ قبول ۷/۱۶ ۹۵ قبول نهایی
رویا علی پور فتوشاپ ۶/۲۷ ۷۰ قبول ۷/۱۶ ۹۵ قبول نهایی  ۹۳۰۸۷۱۹۸۰۰
نیلوفر کاوه یزدی ICDL1 ۶/۲۸ ۹۰ قبول ۷/۱۶ ۱۰۰ قبول نهایی
سارا بنی اسدی فتوشاپ ۶/۲۸ ۵۳ قبول ۷/۱۶ ۸۰ قبول نهایی ۹۳۰۸۷۱۹۷۹۹
لعیا اصغری فتوشاپ ۶/۲۸ ۷۵ قبول ۷/۱۶ ۸۵ قبول نهایی ۹۳۰۸۷۱۹۷۹۸

 

 مهر ۹۶ نام نام خانوادگی نام حرفه تاریخ آزمون کتبی نمره کتبی وضعیت تاریخ آزمون عملی نمره عملی وضعیت نهایی کد شناسایی کارآموز
برادران

پارسوا

سجاد برهانی ICDL1 ۷/۰۳ ۳۸ مردود
 محمدامین ورزگانی تری دی مکس  ۷/۰۳ ۶۸ قبول ۷/۱۵ ۷۸  قبول نهایی
سیدمحمد فتحی حسابداری مالی ۷/۱۲ ۱۰۰ قبول  ۸/۰۸ ۱۰۰ قبول نهایی
 علیرضا بیات تری دی مکس ۷/۱۹ ۵۸ قبول  ۸/۰۸ ۸۰ قبول نهایی  ۹۳۰۸۷۵۸۴۹۴
ایمان پوستچی حسابداری مالی ۷/۳۰ غایب
خواهران

آرارات

 کیمیا دانش یاسین زاده اتوکد ۷/۱۷ ۴۳ مردود
ندا محمدزاده بوری آبادی ICDL1 ۷/۱۹ غایب
  آبان ۹۶ نام نام خانوادگی نام حرفه تاریخ آزمون کتبی نمره کتبی وضعیت تاریخ آزمون عملی نمره عملی وضعیت نهایی کد شناسایی کارآموز
برادران

پارسوا

 احسان حشمتی تری دی مکس ۸/۰۱ ۵۸ قبول ۸/۰۸ ۹۵ قبول نهایی ۹۳۰۸۷۵۸۴۹۶
 مجتبی فضائلی تری دی مکس ۸/۰۱ ۵۳ قبول ۸/۰۸ ۹۰ قبول نهایی ۹۳۰۸۷۵۸۴۹۷
باقر حسینیان تری دی مکس ۸/۰۱ ۸۳ قبول ۸/۰۸ ۱۰۰ قبول نهایی ۹۳۰۸۷۵۸۴۹۵
 غلام قوس مروی اتوکد ۸/۰۲ ۶۳ قبول ۸/۰۸ ۸۰ قبول نهایی
محمد شیرازیان اتوکد ۸/۰۹ ۸۵ قبول  ۹/۰۸  ۹۱ قبول نهایی ۹۳۰۸۷۷۸۴۰۵
امیرحسین صدرمنش اتوکد ۸/۱۰ ۶۰ قبول  ۹/۰۸  ۸۴ قبول نهایی
محمد افروزیان ICDL1 ۸/۰۳ ۶۰ قبول ۸/۰۸ ۸۵ قبول نهایی  ۹۳۰۸۷۵۸۵۱۱
مهدی روح اللهی اتوکد ۸/۱۳ ۷۵ قبول  ۹/۰۸  ۸۵ قبول نهایی ۹۳۰۸۷۷۸۴۲۶
سیدالیلس عابدی اتوکد ۸/۱۴ ۶۸ قبول ۹/۰۸  ۸۴ قبول نهایی  ۹۳۰۸۷۷۸۴۲۸
سید میعاد امامی فرد اتوکد ۸/۱۵ ۸۰ قبول  ۹/۰۸ ۸۷ قبول نهایی  ۹۳۰۸۷۷۸۴۲۵
امیرحسین فانی طراحی مقدماتی وب ۸/۱۵ غایب
محمدامین برادران طراحی مقدماتی وب ۸/۱۵ غایب
 امیرمحمد لطفی پور  طراحی مقدماتی وب ۸/۱۵ ۸۸ قبول ۹/۰۸  ۱۰۰ قبول نهایی  ۹۳۰۸۷۷۸۳۹۶
سیدفرهام آدینه فتح آبادی طراحی مقدماتی وب ۸/۱۵ ۵۳ قبول ۹/۰۸ ۹۰ قبول نهایی  ۹۳۰۸۷۱۹۷۴۷
 صادق شرکتی طراحی مقدماتی وب ۸/۱۵ غایب
 علی برومند کوره پز طراحی مقدماتی وب ۸/۱۵ غایب
عرفان دلخانی طراحی مقدماتی وب ۸/۱۵ ۶۸ قبول ۹/۰۸ ۱۰۰ قبول نهایی  ۹۳۰۸۷۷۸۳۹۳
دانیال ساقی طراحی مقدماتی وب ۸/۱۵  ۶۰ قبول ۹/۰۸ ۱۰۰ قبول نهایی  ۹۳۰۸۷۷۸۳۹۵
اشکال مهدی زاده طراحی مقدماتی وب ۸/۱۵ ۶۰  قبول ۹/۰۸  ۷۸ قبول نهایی ۹۳۰۸۷۷۸۳۹۷
امیرحسین کریمی طراحی مقدماتی وب ۸/۱۵ ۵۳ قبول ۹/۰۸  ۸۰ قبول نهایی ۹۳۰۸۷۷۸۳۹۸
سیدحمزه محولاتی  طراحی مقدماتی وب ۸/۱۵ ۴۸ مردود
عارف رحمانی طراحی مقدماتی وب ۸/۱۵ ۶۵  قبول ۹/۰۸ ۷۸  قبول نهایی ۹۳۰۸۷۷۸۳۹۴
محمد شیرازیان ICDL1 ۸/۱۷ ۶۸ قبول ۹/۰۸ ۹۵ قبول نهایی ۹۳۰۸۷۷۸۴۰۵
حامد یاسری سالیدورک ۸/۲۴ ۸۸ قبول ۹/۰۸ ۹۰ قبول نهایی ۹۳۰۶۷۹۰۲۵۱
مهدی شمسی سالیدورک ۸/۲۴ ۴۵ مردود
مجید عباس زاده سالیدورک ۸/۲۴ ۵۰ قبول  ۹/۰۸  ۸۰  قبول نهایی  ۹۳۰۵۶۲۸۶۴۷
محمد نقی پور برج فتوشاپ ۸/۲۴ ۷۳ قبول  ۹/۰۸  ۱۰۰ قبول نهایی ۹۳۰۸۷۷۸۳۷۶
خواهران

آرارات

 وصال میرخدیوی ICDL1 ۸/۰۷ ۷۸ قبول ۹/۰۷ ۱۰۰ قبول نهایی ۹۳۰۸۷۷۸۴۴۵
 مریم مستوفی شرق طراحی مقدماتی وب ۸/۰۹ ۶۸ قبول ۹/۰۷ ۹۰ قبول نهایی  ۹۳۰۸۷۷۸۴۳۹
 طیبه صالح آبادی ICDL1 ۸/۱۰ ۲۳ مردود
مهشید شوکتی طراحی مقدماتی وب ۸/۱۰ ۷۸ قبول ۹/۰۷ ۹۵ قبول نهایی  ۹۳۰۸۷۷۸۴۳۸
سیده حبیبه حسینی ICDL1 ۸/۲۵ غایب
  آذر ۹۶ نام نام خانوادگی نام حرفه تاریخ آزمون کتبی نمره کتبی وضعیت تاریخ آزمون عملی نمره عملی وضعیت نهایی کد شناسایی کارآموز
برادران

پارسوا

 رضا مجیدیان سالیدورک ۹/۰۵ غایب
سیدبهاءالدین طبیب فتوشاپ ۹/۰۵ ۴۳
مجید پاکپور فتوشاپ ۹/۱۶ ۸۰ قبول ۹/۲۹ ۹۵ قبول نهایی
 سجاد هاشمی اتوکد ۹/۱۸ غایب
محسن عباسی شوکت آباد ICDL1 ۹/۲۲ ۶۵ قبول ۱۰/۱۸ ۸۵ قبول نهایی ۹۳۰۸۸۹۰۷۷۳
سپهر یوسفی ICDL1 ۹/۰۹ ۸۰ قبول ۹/۲۹ ۸۵ قبول نهایی ۹۳۰۸۹۱۴۴۹۹
اسماعیل قدس اللهی ICDL1 ۹/۱۹ ۷۸ قبول ۹/۲۹ ۹۵ قبول نهایی ۹۳۰۸۴۸۰۴۵۲
پارسا اکبری خلیل آباد ICDL1 ۶۸ قبول ۱۰/۱۸ ۹۰ قبول نهایی ۹۳۰۸۸۹۰۷۷۰
مصطفی بنائیه ICDL1 ۷۳ قبول ۱۰/۱۸ ۹۵ قبول نهایی
ایمان خداشناس فتوشاپ ۹/۲۸ ۶۳ قبول ۱۰/۱۸ ۸۰ قبول نهایی  ۹۳۰۸۸۹۰۸۳۲
خواهران

آرارات

نیکیتا بهمن بی جاری اتوکد ۹/۰۵ ۶۵ قبول  ۹/۲۸ ۹۰ قبول نهایی  ۹۳۰۸۸۱۹۲۸۲
حمیده تقی زاده ICDL2 ۹/۱۶ ۱۰۰ قبول ۹/۲۸ ۱۰۰ قبول نهایی  ۹۳۰۷۹۵۴۰۳۴
بی بی حلیمه حسینی اسلامی مربی الکترونیکی ۹/۲۲ ۶۸ قبول ۱۰/۱۹  ۸۵ قبول نهایی  ۹۲۰۰۹۴۲۳۴۸
تکتم امین زاده گوهری مربی الکترونیکی ۹/۲۲ ۸۵ قبول ۱۰/۱۹  ۹۰  قبول نهایی  ۹۳۰۷۰۱۵۶۹۵
 مهناز گلریزی مربی الکترونیکی ۹/۲۲ ۶۰ قبول ۱۰/۱۹ ۸۰  قبول نهایی ۹۳۰۸۸۳۶۵۹۳
ندا حمیدنژاد ICDL1 ۹/۰۹ ۶۰ قبول ۹/۲۸ ۸۰ قبول نهایی ۹۳۰۸۴۶۵۷۹۴
مهدیه سادات ماریانی ICDL1 ۹/۲۵ ۶۸ قبول ۱۰/۱۹ ۸۵ قبول نهایی ۹۳۰۸۸۹۰۷۶۴

 

  دی ۹۶ نام نام خانوادگی نام حرفه تاریخ آزمون کتبی نمره کتبی وضعیت تاریخ آزمون عملی نمره عملی وضعیت نهایی کد شناسایی کارآموز
برادران

پارسوا

 علی معلمی ادبی حسابداری مالی ۱۰/۰۷ ۶۸ قبول  ۱۰/۱۸ ۹۰ قبول نهایی ۹۳۰۸۸۵۳۲۰۲
 سجاد هاشمی اتوکد ۱۰/۲۸ ۹۳ قبول ۱۱/۲۳ ۹۵  قبول نهایی  ۹۳۰۸۹۳۶۹۶۹
خواهران

آرارات

 ساحل فرجی حسابداری مالی ۱۰/۰۲ ۷۳ قبول ۱۰/۱۹ ۹۰ قبول نهایی
 پانیذ قوتی حسابداری مالی ۱۰/۰۷ ۵۵ قبول ۱۰/۱۹ ۸۰ قبول نهایی ۹۳۰۸۸۵۳۱۸۹
مهدیه صادقی ICDL1 ۱۰/۲۳ ۹۰ قبول ۱۱/۲۳ ۹۵ قبول نهایی  ۹۲۰۰۳۷۰۸۶۷
ایراندخت امیرجانی ICDL1 ۱۰/۲۳ ۷۰ قبول ۱۱/۲۳ ۹۰ قبول نهایی  ۹۳۰۸۹۳۶۹۱۴
 فرزانه نوربخش فتوشاپ ۱۰/۲۸ ۸۵ قبول ۱۱/۲۳ ۸۰ قبول نهایی  ۹۳۰۸۹۳۶۹۰۷
زهرا امیری فتوشاپ ۱۰/۲۴ ۶۸ قبول ۱۱/۲۳ ۸۰ قبول نهایی  ۹۳۰۸۹۳۶۹۰۶
 بهمن ۹۶  نام نام خانوادگی نام حرفه تاریخ آزمون کتبی نمره کتبی وضعیت تاریخ آزمون عملی نمره عملی وضعیت نهایی کد شناسایی کارآموز
برادران

پارسوا

پارسا اکبری طراحی مقدماتی وب ۱۱/۰۲ ۶۳ قبول ۱۱/۲۳ ۷۵ قبول نهایی ۹۳۰۸۸۹۰۷۷۰
قاسم قاسمی طبسی اتوکد ۱۱/۰۲ غایب
 پوریا سهرابی فر طراحی مقدماتی وب ۱۱/۰۷ غایب
مهران کریمیان ICDL1 ۱۱/۱۰ ۵۰ قبول ۱۱/۲۳ ۸۰ قبول نهایی ۹۳۰۸۹۴۵۸۷۷
 وحید گرانیان ICDL1 ۱۱/۱۱ ۷۰ قبول ۱۱/۲۳ ۸۵ قبول نهایی ۹۲۰۰۰۰۲۰۵۲
سید عماد عرفانیان طراحی مقدماتی وب ۱۱/۱۸ ۶۰  قبول  ۱۱/۲۳ ۸۵ قبول نهایی ۹۳۰۸۹۳۶۹۹۴
یوسف براتی درح طراحی مقدماتی وب ۱۱/۲۶ ۷۳ قبول ۱۲/۱۵ ۱۰۰ قبول نهایی
سپهر یوسفی طراحی مقدماتی وب ۱۱/۲۶ ۶۸ قبول ۱۲/۱۵ ۹۰ قبول نهایی
کیانوش محمد علی زاده طراحی مقدماتی وب ۱۱/۲۶ ۶۵ قبول ۱۲/۱۵ ۹۰ قبول نهایی
خواهران

آرارات

 مریم نصرتی اتوکد ۱۱/۰۲ ۴۰ مردود
نرجس حاتمی اتوکد ۱۱/۰۲ ۴۸ مردود
 سمانه غفوری ICDL1 ۱۱/۱۰ ۹۵ قبول ۱۱/۲۳ ۱۰۰ قبول نهایی ۹۳۰۸۹۴۸۸۷۰
فهیمه مجیدی ICDL1 ۱۱/۱۰ ۴۸ مردود
ساناز شهرتی ICDL1 ۱۱/۱۰ ۷۵ قبول  ۱۱/۲۳ ۸۵ قبول نهایی ۹۳۰۸۹۴۸۸۶۹
ندا پور رجائی ICDL1 ۱۱/۱۰ ۵۳ قبول ۱۱/۲۳ ۸۵ قبول نهایی  ۹۳۰۸۷۲۳۸۵۳
پریسا حاج مندی اتوکد ۱۱/۱۱ ۵۵ قبول ۱۱/۲۳ ۸۰ قبول نهایی ۹۳۰۸۹۴۵۸۶۴

 

 اسفند ۹۶  نام نام خانوادگی نام حرفه تاریخ آزمون کتبی نمره کتبی وضعیت تاریخ آزمون عملی نمره عملی وضعیت نهایی کد شناسایی کارآموز
برادران

پارسوا

 پوریا جلالی تری دی مکس ۱۲/۰۲ ۶۸ قبول  ۱۲/۱۵ ۹۵ قبول نهایی
 سینا محمدزاده ICDL2 ۱۲/۰۲ ۶۸ قبول ۱۲/۱۵ ۸۵ قبول نهایی
سینا محمدزاده ICDL1 ۱۲/۰۲ ۴۳ مردود
حسین حلاج  ICDL2 ۱۲/۰۵ ۷۸ قبول  ۱۲/۱۵ ۸۰ قبول نهایی
فرید صحرائی اتوکد ۱۲/۰۵ ۷۳ قبول ۱۲/۱۵ ۸۴ قبول نهایی
محمد رجبی اتوکد ۱۲/۰۹ ۸۰ قبول ۱۲/۱۵ ۹۰ قبول نهایی
محمدصادق احمدی دستگردی ICDL2 ۱۲/۰۹ ۹۰ قبول ۱۲/۱۵ ۱۰۰ قبول نهایی
علی پیش جو GIS ۱۲/۱۰ ۸۰ قبول ۱۲/۱۵ ۱۰۰ قبول نهایی
 امیررضا فروزانفر حسابداری مالی ۷۳ قبول ۹۷/۰۲/۰۲  ۸۰ قبول نهایی
خواهران

آرارات

ندا محمدزاده ICDL1 ۱۲/۰۲ غایب
فاطمه حسن زاده ICDL1 ۱۲/۰۲  ۲۸ مردود
 مریم فیاضی ICDL2 ۱۲/۰۵ ۸۵ قبول  ۱۲/۱۵ ۸۰ قبول نهایی
مریم نصرتی اتوکد ۱۲/۰۷ ۷۵ قبول  ۱۲/۱۵ ۸۵ قبول نهایی
ندا حمیدنژاد کورل دراو ۱۲/۱۰ ۵۰ قبول  ۱۲/۱۵ ۹۰ قبول نهایی
دل آرام جعفرنیا حسابداری مالی ۱۲/۱۷ غایب
سحر ذوقی ICDL2 ۱۲/۱۹ ۷۵ قبول ۹۷/۰۲/۲۳ ۱۰۰ قبول نهایی
فاطمه عبداللهی ICDL2 ۱۲/۱۹ ۷۸ قبول ۹۷/۰۲/۲۳ ۱۰۰ قبول نهایی
زهرا شفیع زاده ICDL2 ۱۲/۱۹ ۸۳ قبول
نسترن گیلاسی ICDL2 ۱۲/۱۹ غایب
فاطمه ترخان ICDL2 ۱۲/۱۹ ۸۳ قبول  ۹۷/۰۲/۰۲ ۱۰۰ قبول نهایی
زهرا ترخان ICDL2 ۱۲/۱۹ ۹۰ قبول  ۹۷/۰۲/۰۲  ۹۵ قبول نهایی
مریم بازوبندی ICDL2 ۱۲/۱۹ ۷۵ قبول ۹۷/۰۲/۰۲ ۸۰ قبول نهایی
آیلین نصیری ICDL2 ۱۲/۱۹ ۹۰ قبول  ۹۷/۰۲/۰۲  ۸۰  قبول نهایی
پرستو صدرالادبائی ICDL2 ۱۲/۱۹ ۹۳ قبول ۹۷/۰۲/۰۲ ۸۰  قبول نهایی
ساناز شهرتی ICDL1 ۱۲/۲۱ غایب
الهام محمدی پور یزدی طراحی مقدماتی وب ۱۲/۲۲ ۶۸ قبول ۹۷/۰۲/۰۲ ۸۰ قبول نهایی
سمیه حق پناه طزاحی مقدماتی وب ۱۲/۲۲ غایب
زهرا ترخان ICDL1 ۱۲/۲۳ ۵۳ قبول ۹۷/۰۲/۰۲  ۸۰ قبول نهایی
فاطمه ترخان ICDL1 ۱۲/۲۳ ۴۸ مردود

Related posts