اعلام نمرات

لیست آزمون کتبی و عملی کارآموزان مهر سال ۹۷

مهر ۹۷ نام نام خانوادگی نام حرفه تاریخ آزمون کتبی نمره کتبی وضعیت تاریخ آزمون عملی نمره عملی وضعیت نهایی کد شناسای کارآموز
۱ مانا دخت حسن زاده حسابداری مالی ۷/۱  ۷۵ قبول        
۲ مهرداد اقبالی زاده اتوکد ۷/۲ ۴۸  مردود
۳ احسان ناصری حسابداری مالی ۷/۳ غ  مردود
۴ پوریا عرب نژاد فتوشاپ ۷/۴  ۷۵  قبول        
۵ فاطمه عزیزیان فتوشاپ ۷/۴  ۶۵  قبول        
۶ فاطمه کرمی کارور ICDL ۷/۴  ۴۸  مردود
۷ مهلا کامران نیا فتوشاپ ۷/۴  ۸۸  قبول        
۸ سید مرتضی موسوی مجد مقدماتی وب ۷/۷  ۹۳  قبول        
۹ پدرام عرب نژاد مقدماتی وب ۷/۷  ۵۳  قبول        
۱۰ فهیمه احمدیان فتوشاپ ۷/۷  ۱۰۰  قبول        
۱۱ محمد جواد جعفر زاده حسابداری مالی ۷/۷  ۴۰  مردود  –
۱۲ ایمان لطفی قرائی کاربر ICDL ۷/۷  ۷۳ قبول        
۱۳ آرش  ناصری اتوکد ۷/۸ ۶۳ قبول        
۱۴ مهرداد اقبالی اده مکس ۷/۱۱ ۴۵ مردود
۱۵ ولی اله غلامی عرب آبادی مکس ۷/۱۱ ۶۸ قبول        
۱۶ امیر حسین اصغر زاده کاربر ICDL ۷/۱۱ ۵۵ قبول        
۱۷ مهران کریمیان فتوشاپ ۷/۱۱ ۶۰ قبول        
۱۸ محمدرضا حسین زاده مکس ۷/۱۱ ۷۰ قبول        
۱۹ مهدی حشمتی مکس ۷/۱۰ ۶۳ قبول        
۲۰ الهام محمدی پور یزدی فتوشاپ ۷/۱۰ ۹۰ قبول        
۲۱ سید حامد شیرنگی آباکوس ۷/۱۰ ۸۵ قبول        
۲۲ مسعود متین زاده کاربر ICDL ۷/۱۵            
۲۳ مهسا رضائی حسابداری ۷/۱۸            
۲۴ فاطمه کرمی کاربر ICDL ۷/۱۷            
۲۵ مسعود محمودی غتوشاپ ۷/۱۷            
۲۶ فاطمه محمودی فتوشاپ ۷/۱۷            
۲۷ احمد خیری ICDL2 ۷/۲۱            
۲۸ ناصر سمیعی کیا آباکوس ۷/۲۱            
۲۹ مهرداد اقبالی زاده مکس ۷/۲۲  

Related posts