اعلام نمرات

لیست آزمون کتبی و عملی کارآموزان مرداد سال ۹۷

مرداد ۹۷ نام نام خانوادگی نام حرفه تاریخ آزمون کتبی نمره کتبی وضعیت تاریخ آزمون عملی نمره عملی وضعیت نهایی کد شناسای کارآموز
برادران ارسلان وارسته نوبری ICDL1 ۵/۵ ۷۰ قبول ۵/۲۱ ۹۰ قبول نهایی ۹۳۰۹۲۰۴۶۹۰

 

حسین حلاج ICDL1 ۵/۵ ۶۲٫۵

 

قبول ۵/۲۱ ۸۰ قبول نهایی ۹۳۰۹۰۳۴۱۸۷

 

امیرمحمد لطفی پور فتوشاپ ۵/۵ ۹۲٫۵ قبول ۵/۲۱ ۹۰ قبول نهایی ۹۳۰۸۷۷۸۳۹۶

 

محمد تقی مهدوی دامغانی ICDL1 ۵/۵ ۵۲٫۵ قبول ۵/۲۱ ۸۰ قبول نهایی ۹۳۰۹۲۳۶۰۶۵

 

آرش ناصری ICDL1 ۵/۵ ۷۲٫۵ قبول ۵/۲۱ ۱۰۰ قبول نهایی ۹۳۰۹۱۸۵۶۶۰

 

سید موسی الرضا هاشمی ICDL1 ۵/۵ ۸۲٫۵ قبول ۵/۲۱ ۹۵ قبول نهایی ۹۲۰۰۴۶۵۷۸۸

 

مهدی پوربرات باغبان ICDL1 ۵/۵ غ مردود
محمدرضا عموییان ICDL1 ۵/۵ ۷۰ قبول ۵/۲۱ ۸۳ قبول نهایی ۹۳۰۸۵۴۴۱۹۸

 

محمدرضا یوسفی ۳DMAX ۵/۱۷ ۷۸ قبول ۶/۴ ۸۰ قبول نهایی ۹۳۰۹۱۹۱۱۴۷

 

علیرضا صابری Solid ۵/۲۱ ۵۲٫۵ قبول ۶/۴ ۸۵ قبول نهایی ۹۳۰۹۲۶۳۱۶۸

 

احمد خیری حسابداری مالی ۵/۲۱  ۷۲٫۵ قبول ۶/۴ ۸۵ قبول نهایی ۹۳۰۸۹۰۲۹۰۰

 

محمد تقی مهدوی ICDL2 ۵/۲۴  ۶۲٫۵ قبول ۶/۴ ۱۰۰ قبول نهایی ۹۳۰۹۲۳۶۰۶۵

 

خواهران مریم عبداللهی ICDL1 ۵/۵ ۶۰ قبول ۵/۲۱ ۸۰ قبول نهایی ۹۳۰۹۱۸۵۵۸۸

 

آیلین نصیری ICDL1 ۵/۵ ۷۵ قبول ۵/۲۱ ۹۰ قبول نهایی ۹۳۰۹۰۶۷۵۱۰

 

پرستو صدرالادبائی ICDL1 ۵/۵ ۷۷٫۵ قبول ۵/۲۱ ۸۰ قبول نهایی ۹۳۰۹۰۶۷۵۰۸

 

بهناز ابدالی تکلو ICDL1 ۵/۵ ۷۷٫۵ قبول ۵/۲۱ ۸۵ قبول نهایی ۹۳۰۹۲۳۶۰۶۴

 

Related posts