اهداف آموزشگاه

ضرورت، اهمیت و اهدف آموزش الکترونیکی

نیازهای روز افزون مردم به آموزش، عدم دسترسی آنها به مراکز آموزشی، کمبود امکانات اقتصادی، کمبود آموزشگران مجرب و هزینه های زیادی که صرف آموزش می شود، متخصصان را بر آن داشت تا با کمک فناوی اطلاعات روش های جدیدی برای آموزش ابداع نمایند که هم اقتصادی و با کیفیت بوده و هم بتوان با استفاده از آن بطور همزمان جمعیت کثیری از فراگیران را تحت آموزش قرار داد.

امروز مفهوم سواد دیر توان خواندن و نوشتن نیست ! به قول آلوین تافلد در قرن بیست و یکم بیسوادان آنهایی نیستند که نمی توانند بخوانند و بنویسند، بلکه کسانی هستند که نمی توانند یاد بگیرند و بازآموزی کنند. تحولات سریع فناوری اطلاعات و ارتباطات در دهه اخیر، جهان را با یک بی ثباتی به تغییر جدید و نیاز همه گیر به بازآموزی و یادگیری مواجه ساخته است.