اطلاعیه

اطلاعیه آزمون های معوقه

توجه توجه

🔴 اطلاعیه آزمون های معوقه

با احترام، در خصوص زمان اجرای آزمون های معوقه ی داوطلبینی که به آزمون های هماهنگ کاغذی مرحله دوم ( مورخ ۹۹/۰۴/۲۶ ‌) و مرحله سوم ( مورخ ۹۹/۰۵/۳۰ ) و آزمون فوق العاده ( مورخ ۹۹/۰۶/۱۳ ) معرفی شده اند، موارد ذیل جهت استحضار و صدور دستور مقتضی اعلام می گردد:
✅ آزمون های فوق الذکر، طی چند روز و از روز پنجشنبه مورخ ۹۹/۰۶/۱۳ لغایت روز پنجشنبه مورخ ۹۹/۰۶/۲۷ برگزار خواهد شد.
✅ حوزه بندی آزمون ( تعیین روز و ساعت آزمون حرفه های مورد درخواست ) براساس شرایط و امکانات حوزه های آزمونی و به تشخیص اداره سنجش مهارت و صلاحیت حرفه ای استان انجام خواهد شد.
⛔️ با عنایت به اجرای آزمون در روزهای مختلف، لازم به ذکر است که در کارت ورود به جلسه ی کارآموزان، در قسمت حوزه ی آزمون، عنوان « تاریخ اصلی آزمون » به همراه تاریخ، درج می شود که مبین روز آزمونی داوطلب است .
⛔️ از حضور کارآموزان بدون دستکش و ماسک تحت هر شرایط ممانعت به عمل می آید.

Related posts

Leave a Comment